Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel. I den regionla strategin samarbetar Länsstyrelsen med regionala aktörer - som LRF Gävleborg - för att strategin ska få genomslag i länet.

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • Hållbar utveckling i hela landet.
  • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
  • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
  • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
  • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Hur går arbetet till?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. De samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Det finns både en nationell livsmedelsstrategi och en regional handlingsplan för livsmedelsproduktion i Gävleborgs län. Den senare fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Gävleborg och arbetar för att vi regionalt ska kunna bidra till det nationella målet.

Den regionala handlingsplanen har arbetats fram under 2018 och 2019 av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Nyckelorden i arbetet har varit samverkan, delaktighet och kreativa processer. Från Nordanstig i norr till Hedesunda i söder har öppna dialogmöten anordnats. Aktörer från hela livsmedelskedjan har deltagit – det vill säga jordbruksföretag, förädlingsföretag, rådgivningsorganisationer, offentlig sektor, finansiärer, branschorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Handlingsplanen har tre områden som utpekats som särskilt viktiga:

  • Regler och villkor ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.
  • Konsument och marknad ska ha högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna val.
  • Kunskap och innovation är en förutsättning för ökad produktivitet samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.