LRF Östergötland arbetar för förbättrade villkor för de som verkar i de gröna näringarna. Vi arbetar genom opinionsbildning och politisk påverkan och genom att stödja utvecklingen av medlemmarnas företag.

skog

Utskott och vad vi jobbar med

Det löpande arbetet bedrivs genom engagemang från både förtroendevalda och personal. Arbetet samordnas till stor del i fyra utskott. Dessa är: folkrörelse, skog och vilt, miljö och energi samt företagande. I utskotten sitter representanter från regionstyrelsen och personalen. Många gånger sker också en samordning i utskottsarbetet mellan regionerna i LRF Öst (LRF Gotland, LRF Östergötland, LRF Södermanland och LRF Örebro). Utskottens huvudsakliga uppgift är att förbereda underlag inom respektive område inför varje styrelsemöte och däremellan verkställa det som beslutats på styrelsemöten och i verksamhetsplan samt hantera frågor som uppkommer under året. 

Folkrörelse: 

Folkrörelseutskottet arbetar för att förtroendevalda på alla nivåer känner sig rustade i sitt uppdrag samt att de är stolta och delaktiga förtroendevalda som finner uppdraget enkelt, meningsfullt och roligt. Vi strävar alltid efter fler och nöjdare medlemmar och det får vi genom att vi levererar medlemsnytta på alla nivåer allt ifrån påverkansarbete till sociala och kompetenshöjande aktiviteter. Dessutom möter vi dagens och framtidens konsumenter på olika arenor.

Skog och vilt: 

Utskottet skog och vilt arbetar för ägande- och brukanderätt utifrån medlemmars egna drivkrafter och mål. Medlemmarna ska känna stolthet i att bidra till ett hållbart skogsbruk, klimatnytta och känna betydelsen av skogens ekonomiska värde. När det gäller vilt strävar LRF efter kunskap, samsyn och insikt för att nå balans mellan vilt och foderresurser i landskapet. Produktion av skog och livsmedel ska vara styrande i viltförvaltningen, så att vilt inte begränsar lönsamhet och framtidstro.

Miljö och energi: 

Utskottet för miljö och energi jobbar aktivt med frågor inom miljö, vatten, energi, klimat, äganderätt och infrastruktur. Dessa frågor har stor påverkan på verksamheten inom den gröna sektorn. LRF ska visa riktning inom dessa områden och verka för största möjliga medlemsnytta genom engagemang gentemot myndigheter och politiker.

Företagande: 

Företagarutskottet jobbar för att våra medlemmar ska vara trygga och framgångsrika i sitt företagande och även bli stärkta med inspiration från aktuell innovation. I utskottets arbete ingår att ingå i nätverk och skapa samarbeten med andra aktörer i och utanför branschen, allt för att stärka och bidra till att våra medlemmar kan utveckla sina företag. Utskottet bevakar och arbetar med en rad frågor som har betydelse för företag inom de gröna näringarna, exempelvis tillgång på veterinärer, CAP, regionala livsmedelsstrategier, kompetensförsörjning och myndighetsutövning.