Här beskriver vi hur LRF Östergötland är organiserad.

Om regionen

LRF Östergötland, med ordförande Jeanette Blackert i spetsen, jobbar för att vara en stark röst som synliggör det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den östgötska landsbygden.

LRF Östergötland har 7 144 medlemmar varav 5 888 är företags-medlemmar Länets medlemmar finns i 51 lokalavdelningar och 13 kommungrupper. Genom att vara medlem i LRF tar du parti för landsbygden, du skaffar dig påverkansmöjligheter och du bidrar till en samlad, stark röst i samhällsdebatten och inför näringspolitiska beslut.

Jeanette Blackert

Regional organisation

Lokalavdelningar

Alla medlemmar tillhör en lokalavdelning. Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet, som äger rum 15 oktober-30 november. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter såsom studiebesök, kurser, nöjesaktiviteter och informationsmöten i aktuella frågor - allt lika viktigt! Det finns 60 lokalavdelningar i Östergötland. Under "Aktiviteter för dig i LRF Östergötland" kan du se vad som händer i din lokalavdelning.

Kommungrupper

I Östergötlands 13 kommungrupper bedrivs arbetet utifrån en arbetsordning och är inte stadgebundet på samma sätt som lokalavdelningarna. Kommungrupperna är länken mellan medlemmarna och kommunen, och arbetar huvudsakligen med frågor som rör ägandet och brukandet samt opinionsbildning för goda företagarvillkor.

Regionstyrelsen

I Östergötlands regionstyrelse finns sju ledamöter som är förtroendevalda lantbrukare från olika delar av länet. Ordförande är Jeanette Blackert, som bor utanför Skänninge.

Regionstämman

Regionstämman är det regionalt högst beslutande organet och hålls i mars varje år. Det är fullmäktige som fattar besluten på regionstämman. Varje lokalavdelning väljer beroende på medlemsantal ett antal fullmäktige. På regionstämman väljs bland annat fullmäktige från Östergötland till LRFs riksförbundsstämma. Under stämman behandlas också motioner i aktuella frågor som medlemmarna, genom årsmötet i lokalavdelningen, vill att LRF ska driva på en högre nivå.

LRF Ungdomen

Alla LRF-medlemmar under 36 år är automatiskt med i LRF Ungdomen, som fokuserar på frågor och aktiviteter som intresserar yngre LRF-medlemmar. På LRF Ungdomens regionala årsmöte väljs varje år en styrelse samt fullmäktige till regionstämman och fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma. Ordförande för LRF Ungdomen i Östergötland är Carl Wendler. 

Valberedning

Kandidater till förtroendeposter i lokalavdelningens-, ungdomens- och regionförbundets styrelse föreslås av respektive valberedning.

Regionkontoret

På regionkontoret finns LRF Östergötlands medarbetare, som inom sina ansvarsområden arbetar för fyra olika LRF-regioner; Södermanland, Östergötland, Gotland och Örebro län. De flesta har sin bas på Vreta Kluster, en dryg mil utanför Linköping, men några sitter också på Gotland Grönt Centrum i Roma på Gotland och i Örebro. Regionchef är Erik Erjeby.