Stipendiets instiftades av Åke Linder 1987 och stipendium ska bidra till utveckling av jord- och skogsbruket, med angränsande näringar, däribland travsporten.

Till sidomenyn

Välkommen till Åke Linders stipendiefond

Stipendiets instiftades av Åke Linder 1987 och stipendium ska bidra till utveckling av jord- och skogsbruket, med angränsande näringar, däribland travsporten.

Stipendiater ska komma från Värmlands län eller Åmåls kommun. Fonden sköts av en styrelse bestående av LRF Värmland och Hushållningssällskapet Västra. 

Utdelning sker i fyra kategorier:
- Utbildningsstipendier till grundläggande eller högre utbildningar, inklusive forskning.
- Studieresor.
- Forskningsprojekt.
- Kompetensutveckling för enskilda företagare.


Stipendiet har ett ansökningstillfälle per år för samtliga kategorier och det är senast den 30 september. Beslut om utdelning meddelas senast sista oktober.

Här hittar du ansökan  (är ifyllnadsbar pdf)

Ansökan skickas till:

Postalt: Åke Linders stipendiefond
c/o LRF Värmland
Bryggaregatan 11, Norra Entrén, 653 40 Karlstad
E-post: lindersfonder@lrf.se

För frågor, kontakta Erik Evestam, 070-316 52 16

Till sidomenyn

Utdelning sker i fyra kategorier

Vem kan söka?
Elever på grundläggande (gymnasieskola), eller högre utbildningar (universitet, högskola, yrkeshögskola) inom stiftelsens ändamål. Stipendiaten ska komma från Värmlands län eller Åmåls kommun.

Hur stort är stipendiet?
Beloppet är per termin maximalt 10 000 kr (grundläggande utbildning) eller 20 000 kr (högre utbildning). Nivån beror på antalet sökanden. Stipendiet söks för en termin i taget. Det finns inga hinder att söka flera gånger.

Om terminen inte fullföljs är stipendiaten återbetalningsskyldig av hela stipendiet.

Bifoga: Intyg som visar att utbildning påbörjats.

Ansökningstid: 
Efter terminsstart, senast den 30 januari och 30 september. Beslut om utdelning meddelas senast 28 februari och 30 oktober.

Vem kan söka?
Enskilda personer eller organisationer som ska driva ett forskningsprojekt inom stiftelsens ändamål. Person/organisation ska komma från Värmlands län eller Åmåls kommun.

Vad täcker stipendiet?

Lönekostnader, lokalhyra, rese/boendekostnader och marknadsföringskostnader av projektet.

Kostnader som inte täcks är utrustning, exempelvis datorer, inventarier mm.

Maximalt stöd är 30 000 kr

Bifoga:

  • Fullständig projektplan, inklusive total budget och tidsplan.
  • Senast två månader efter avslutat projekt ska projektets slutredovisning inlämnas till stiftelsen.

Ansökningstid: Senast den 30 januari eller 30 september.

Vem kan söka?
Elever på grundläggande (gymnasieskola) eller högre utbildning (universitet, högskola, yrkesutbildning eller forskning) inom stiftelsens ändamål och som ska göra en studieresa.

Stipendiaten ska komma från Värmlands län eller Åmåls kommun.

Vilka kostnader täcks?

Resekostnader och boende. Dock ej egen nedlagd tid eller matkostnader som inte ingår i en boendekostnad, exv på hotell.

Ansökan kan göras innan resan, men även efter att resan är genomförd.

Bifoga:

  • Programmet för resan.
  • Underlag som visar vilka kostnader man söker för.
  • Inom två månader efter genomförd resa ska kostnader som motsvarar stipendiebeloppet redovisas till stiftelsen, annars blir stipendiaten återbetalningsskyldig på hela beloppet.

Ansökan: Senast den 30 januari och 30 september.

Vem kan söka?
Företagare för kortare kurser/utbildningar som höjer företagarens kompetens.

Företagaren ska komma från Värmland eller Åmåls kommun och vara verksam inom stiftelsens ändamål.

Vilka kostnader täcks?

Kursavgifter, resa och boende i samband med utbildningen. Ansökan kan göras i såväl i förväg som efter genomförd kurs

Bifoga:

  • Kursprogram inkl kursavgift.
  • F-skattsedel.
  • Inom två månader efter genomförd kurs ska stipendiaten redovisa intyg som visar att kursen fullföljts annars blir stipendiaten återbetalningsskyldig på hela det sökta beloppet.

Ansökan: Senast den 30 januari och 30 september.

Senast uppdaterad: 2024-01-04