Inom LRF Värmland har vi både medarbetare och en omsorgsgrupp som arbetar med att hjälpa våra medlemmar i de situationer när det är lite tufft.

Till sidomenyn

LRF Värmlands omsorgsarbete 

Kor landskap

LRF Värmland stöttar genom sitt omsorgsarbete LRF-medlemmar 

1. som drabbas av olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
2. som drabbas av epizootier och zoonoser i djurbesättningen
3. som drabbas av djurrättsaktivister
4. när räddningstjänst, polis eller annan myndighet efterfrågar vår kompetens samt
5. i undantagsfall när det finns andra särskilda omständigheter som motiverar det. 

Omsorgsarbetet skall endast vara en högst tillfällig stöttning och hjälp vid krissituationer och har en stark inriktning mot att vara kompletterande till alla övriga aktörer. 

Erfarenheten är entydig att kvaliteten i omsorgsinsatserna är överlägset hög när regionförbundet har en nära samverkan med LRF lokalt. Regionförbundsstyrelsen ansvarar för verksamheten och att nätverk och beredskap i övrigt vidmakthålls över tid. I genomförandet är den bärande idén att regionförbundet samverkar flexibelt och med stor anpassning till varje unik situation med lokala företrädare för LRF.  Vi som arbetar i gruppen har givetvis tystnadsplikt.

Ansvarig tjänsteman: Jan Landström, 070-321 21 55

Läs mer om djuromsorg
Kor landskap
Till sidomenyn

Djurrättsaktivism

Kosläpp i Västbo stängsel stängseltråd stängselknopp hage bete kosläpp folkmassa

Alla företagare på landsbygden ska tryggt kunna föda upp och hålla djur och känna samhällets och allmänhetens stöd för en hållbar utveckling i de gröna näringarna.

LRF arbetar för en förändrad lagstiftning kring hemfridsbrott och olaga hot. Det har lett till en utredning från Justitiedepartementet med bland annat förslag att höja straffsatserna för dessa brott och att hemfridszonen utvidgas till att bland annat även omfatta gårdsplanen.

Länk till sidan kommer inom kort!

Kosläpp i Västbo stängsel stängseltråd stängselknopp hage bete kosläpp folkmassa
Till sidomenyn

Krisberedskap

LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för många risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar, smittsamma djursjukdomar, djurrättsextremister och mycket annat.

Under sommaren 2018 drabbades Sverige av svår torka och skogsbränder. Klimatförändringen påverkar redan idag landsbygdens företag och kommer sannolikt påverka näringarna än mer i framtiden. Hela samhället behöver bli klimatanpassat och ha högre beredskap för framtida kriser. LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för många risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar och torka, för att nämna några.

Läs mer här