Ett projekt med gårdsspecifik kalkylering/analys på 30 mjölkgårdar i länet.

Mer för mjölken i Västernorrland

Mjölkgård - Womtorp

Vintern 2019 startade projektet med gårdsspecifik kalkylering/analys på 30 mjölkgårdar i Västernorrlands län. Målsättningen var att belysa gårdarnas specifika ekonomiska och biologiska förutsättningar att producera mjölk och biprodukten kött på gårdsnivå. Kalkyleringen/analysen genomfördes på samma sätt på samtliga gårdar för att kunna använda materialet i olika anonyma jämförelser.

Med utgångspunkt från analysen/kalkylerna plockades ett flertal ekonomiska och biologiska nyckeltal fram. Målsättningen var att, med hjälp av kollegornas resultat för de olika nyckeltalen, kunna ta fram gårdarna svaga och starka sidor. Jämförelsen av nyckeltalen ledde till att gruppen av deltagande företag gemensamt sökte svar på varför skillnader fanns och vilka orsakerna var.

Med hjälp av deltagarnas analys av skillnaderna togs det fram en plan för kompetensutveckling med underlag från internationell forskning och expertkompetenser. Planen har, avseende innehåll, hållits och till och med levererat mer än planerat, men formerna har förändrats på grund av pandemin. Se bilaga.

Under projekttiden har 15 av de 30 företagen genomfört betydande investeringar för att förbättra lönsamhet, effektivitet, djurvälfärd och arbetsmiljö. Av de 30 företag som deltog initialt har 1 företag avvecklat sin produktion och 12 av de återstående 29 företagen har eller har påbörjat en generationsväxling.

Projektet har även rönt intresse i angränsande län, och ett antal mjölkföretagare utanför projektet har själva betalat för att få jämföra sina siffror med projektets material.

Under projekttiden har en viss samordning med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) skett avseende en studie kring betesdrift för mjölkkor.

För ytterligare information kontakta:
Ann-Sofie Stark, Produktionsekonom Lantbruk
Tel: 070-340 45 18
ann-sofie.stark@cokonsult.se

 

 

 

Läs mer om projektet här
Mjölkgård - Womtorp