Vår organisation

Vi vill medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. På så vis hoppas vi att du som medlem kan förverkliga dina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. LRF Västra Götaland arbetar även med opinionsbildning på olika nivåer i samhället, för att skapa bättre villkor för våra medlemmar.

LRF är en folkrörelse
Du som medlem kan påverka LRFs arbete och verksamhet och framtida mål. LRF är en folkrörelse där idéer och förslag kommer från medlemmarna.

Regionstämman
Den årliga regionstämman är den högsta regionala instansen. Där företräds du som medlem av fullmäktige som utsetts på kommungruppernas årsmöte. Här behandlas motioner från både kommungrupper och lokalavdelningarna. Stämman utser även ledamöterna till regionstyrelsen och valberedningen, liksom fullmäktige till riksförbundsstämman.

Regionstyrelsen
De valda ledamöterna i regionstyrelsen är de som företräder LRF Västra Götaland och har att genomföra uppdragen från regionstämman.

Lokalavdelningar
Vi har förtroendevalda i 164 lokalavdelningar i Västra Götaland. Varje lokalavdelning som är stadgebunden väljer en styrelse samt valberedning. Årets verksamhet planers på årsmötet som hålls på hösten. I avdelningarna ordnar man till exempel sociala aktiviteter och studiebesök för medlemmarna, men även arrangemang som riktar sig till konsumenter.

Kommungrupper
I Västra Götaland finns förtroendevalda i 47 kommungrupper och de är stadgebundna. Varje kommungrupp väljer styrelse samt valberedning på årsmötet som hålls på våren. De fungerar som en länk mellan medlemmarna och kommunen, och arbetar bland annat med frågor som gäller ägande och brukande samt opinionsbildning i frågor som berör kommunerna.

LRF Ungdomen
Alla medlemmar under 36 år ingår automatiskt i LRF Ungdomen. LRF Ungdomen har en egen styrelse och ett eget årsmöte som utser företrädare till LRF Ungdomens riksstämma och till regionstämman.

Regionkontor
LRF Väst är ett operativt samarbete inom de fristående regionförbunden LRF Värmland, LRF Halland och LRF Västra Götaland. Kontor finns i Karlstad, Skara och Falkenberg.