Vad är problemet med dagens regler?

Artskyddsreglerna är idag den vanligaste anledning till varför skogsbruk stoppas. LRF anser att artskyddsförordningen, såsom den tillämpas i Sverige idag, är det största hotet mot äganderätten i skogen. LRF arbetar för att regelverket ska förändras och för att skogsägare inte ska hamna i kläm.

Idag kan Skogsstyrelsen be skogsägare som lämnar in en avverkningsanmälan att komma in med omfattande underlag kring arters förekomst i skogen. I många fall behöver skogsägare ta in dyra konsulter för att kunna lämna in rätt underlag till myndigheterna, vilket slår särskilt hårt mot mindre skogsägare. Samtidigt betalas inte ersättning ut automatiskt när skogsägaren inte får bruka sin skog på grund av artskyddsförbud utan idag tvingas markägare gå igenom tre olika instanser, där den sista alternativet är att stämma staten i domstol, för att kunna få ersättning för marken.

LRF anser att det strider mot den grundlagsskyddade äganderätten att skogsägare ska behöva lämna in underlag som leder till att de inte får bruka sin mark utan att ersättning utgår automatiskt.

Till sidomenyn

Artskyddsförordningen behöver förändras

I över tio år har LRF arbetat för en förändring av artskyddsreglerna. En viktig delseger var att den förra regeringen beslutade i juni 2022 att ändra den kritiserade förordningen, efter dialog med bland annat LRF. Genom förändringen ska skogsägare inte längre hindras från att bruka sin skog när det finns vanligt förekommande fåglar, där skogsbruk inte försvårar för artens bevarande på nationell nivå.

Förändringen var en viktig delseger i LRFs påverkansarbete men det behövs fler åtgärder för att komma tillrätta med de mycket omfattande problem som finns kring dagens artskydds- och ersättningsregler.

LRF och skogsägarföreningarna driver principmål

LRF och skogsägarföreningarna har under åren drivit flera rättsprocesser i domstol för enskilda medlemmar i frågor av principiellt viktig karaktär. Flera vägledande domar har kommit de senaste åren, exempelvis från Högsta Domstolen.

Juridisk expert kommenterar Högsta domstolens besked om artskydd (lrf.se)

Till sidomenyn

Det här behöver genomföras

Förtydliga att nationella fridlysta arter inte ska påverka pågående markanvändning

Nationell fridlysning syftar i stor utsträckning till att undvika att vissa blommor plockas. Många av dessa arter, till exempel flera orkidéer är ganska vanliga. Att inte plocka en blomma innebär ingen samhällskostnad, men däremot att stoppa skogsbruk för tusentals skogsägare. Även om det skulle vara möjlig att få dispens skulle efterlevnad av lagen kräva en omfattande byråkrati, där skogsägaren måste få beslut både från Skogsstyrelsen och länsstyrelsen.

Bevisbördan måste ligga på staten när statliga beslut innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras

Artskyddet har inneburit att myndigheterna börjat ställa krav på att skogsägare ska genomföra omfattande inventeringar för att bevisa rätten att bruka sin mark. Detta trots att den pågående markanvändningen är grundlagsskyddad. I praktiken innebär det ofta att skogsägare själva ska ta fram underlag för den inskränkning man ska utsättas för. Ibland kan utredningskraven vara så stora att det småskaliga skogsbruket görs olönsamt. 

Formellt skydd bör erbjudas skogsägaren

Den som idag hindras att bruka sin skog hänvisas till att stämma staten i domstol för att få den ersättning man har rätt till enligt grundlagen. Systemet riskerar leda till mängder av domstolsprocesser och kostnaden vägs aldrig mot vinsten när skogsbruket hindras. Genom att tillämpa formellt skydd istället skulle artskyddet bli mer rättssäkert, domstolsprocesserna skulle undvikas och det skulle bli tydligare vilka rättigheter markägare och staten har i framtiden. 

Inför flexibla skyddsformer

För att undvika att betala ut ersättningar utan att säkra framtida anspråk kommer staten i många fall tvingas till ett formellt skydd. Men dagens skyddsformer är inte anpassade för artskyddet. Skyddet måste i möjligaste mån kunna kombineras med brukande och kunna tidsbegränsas eftersom arter kan flytta på sig oberoende av markanvändningen, till största samhällsekonomiska nytta.

Begränsa rättsprocesser mot enskilda utan kostnad

Idag kan små miljöföreningar överklaga avverkningar utan något kostnadsansvar, med hänvisning till Århuskonventionen. Skogsägare tvingas på egen bekostnad försvara sin rätt att bruka skogen. För den överklagande föreningen innebär det inga risker, man kan utan eget ansvar lägga över kostnaderna för domstolsprocesser på staten och skogsägaren.

Till sidomenyn

Frågor och svar

Artskyddsförordningen är ett regelverk som bland annat handlar om fridlysning av växter och djur. Bestämmelserna innebär i många fall förbud att döda, skada eller störa de växter och djur som omfattas, men också förbud mot att skada de miljöer där arterna lever.

Vissa bestämmelser kommer från EU och måste genomföras av alla EU:s medlemsstater. Andra regler bestämmer Sverige över själva och handlar om svensk fridlysning som ursprungligen var till för att sällsynta växter inte skulle plockas eller samlas in, men där de senare även har börjat tillämpas på skog- och jordbruk.

Artsskyddsreglerna innebär att ditt skogsbruk kan komma att förbjudas helt eller delvis där arterna lever. I vissa fall menar myndigheterna att du själv måste inventera arterna för att säkerställa att de inte påverkas i samband med exempelvis en avverkning. Ibland kan du som skogsägare tvingas gå till domstol för att få dina rättigheter prövade.

Om du har meddelats förbud med stöd av artskyddsförordningen innebär det att du inte kommer kunna genomföra din planerade skogsbruksåtgärd. Om du inte delar myndighetens bedömning kan du ansöka om dispens hos länsstyrelsen. Ifall länsstyrelsen inte medger dispens kan du stämma staten i domstol genom att vända dig till mark- och miljödomstolen. Denna process krävs idag för att du ska kunna få ersättning för marken som inte kan brukas

LRF bedriver framförallt ett politiskt påverkansarbete för att begränsa de negativa effekterna av artskyddförordningen för skog- och jordbrukare. Vi kan hjälpa till med viss juridisk vägledning, men för dig som behöver hjälp att skriva inlagor till domstolar och myndigheter, behöver du anlita ett juridiskt ombud. I enstaka fall, när ett ärende är principiellt särskilt viktigt för många medlemmar bistår LRF ibland ekonomiskt med att driva ärendet i domstol.

Du kan vända sig till din skogsrådgivare, exempelvis hos skogsägarföreningarna. Du kan också kontakta Skogsstyrelsen ifall du är osäker på vad som gäller kring den skogsbruksåtgärd du vill genomföra. LRF Skogsägarna kan även hjälpa till med att svara på generella frågor om hur artskyddsförordningen fungerar.

Hänsyn till arter är bra och viktigt för den biologiska mångfalden. LRF anser dock att dagens artskydd är ineffektivt naturskydd som leder till punktinsatser på mindre områden istället för att gynna den biologiska mångfalden som helhet. Idag förbjuds skogsbruk på flera platser i landet trots att arten inte har något större skyddsbehov eller att naturvärden i skogen som helhet inte är särskilt höga. LRF anser att grundregeln bör vara att om myndigheterna anser att marken inte ska brukas med hänsyn till artskydd, så ska även skogsägaren erbjudas ett formellt skydd av marken där ersättning utgår. I annat fall bör förbud inte meddelas.

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Juridisk vägledning

Är du medlem i LRF och istället önskar juridisk vägledning kopplat till artskydd? Välkommen att kontakta oss.

Juridisk vägledning
Till sidomenyn