Vill kommunen dra en ledning för vatten och avlopp på din mark? Använd vår avtalsmall för vattenavledning innan du godkänner något.

Om avtalsmallen

I takt med att tätorter växer och nya ytor hårdgörs skapas stora mängder dagvatten. Även vid måttliga regnmängder kan dagvattnet orsaka skador på lantbrukets diken genom snabba flöden. Ofta leder kommunen dagvattnet till diken utan att känna till om det är ett enskilt dike eller dikningsföretag. Därför har LRF tagit fram ett förslag på avtal som kan användas vid samtal mellan dikesägare och kommunen.

Avtalsmallen har tagits fram under 2021 av LRF med synpunkter från Jordbruksverket och granskning av en vattenrättsjurist.

Avtal om vattenledning - mall

Inkoppling av dagvatten på rör eller öppet dike tillhörande en mark...

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Avtal om vattenledning - mall

Inkoppling av dagvatten på rör eller öppet dike tillhörande en mark...

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Medlem i LRF?

Här hittar du dina medlemsförmåner

Dina medlemsförmåner