Lantbrukets brandskyddskommitté är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag och har som målsättning att genom skadeförebyggande verksamhet minska brandskadorna i lantbruket.  

Så förebygger branschen bränder

Lantbrukets brandskyddskommitté, där LRF är en av intressenterna, utarbetar rekommendationersom ligger till grund för enhetliga brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser. Lantbrukets brandskyddskommitté arbetar också med information, utbildning och upplysning samt utfärdar godkännandenför såväl säkerhetsutrustning som brandfarliga anordningar inom lantbruket. Lantbrukets brandskyddskommitté initierar även forskningsinsatser. På grund av de speciella brandrisker som finns inom lantbruket kan Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer i vissa fall gå längre än kraven från respektive myndighet. 

 
Åtgärder för att förebygga brand finns i Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer. Dessa grundas på forskningsprojekt kring lantbruksbränder som genomfördes under 1980- och 90-talen av lantbrukets forskningsinstitutioner med stöd av Brandforsk. De utgör en branschpraxis och betraktas som vägledande vid brandsyn, djurskyddsgranskning, besiktning, rådgivning och projektering. 
 
Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer och övrig information finns samlade i den sk LBK-pärmen. Materialet uppdateras kontinuerligt och når med årliga utskick de 700 pärminnehavarna som finns bland Lantbrukets brandskyddskommittés intressenter och närstående organisationer. 

Lantbrukets brandskyddskommitté bedriver även ett brett samarbete med övriga nordiska länder på lantbruksområdet. 

Kontakt

Håkan Johansson

Telefon:

010–184 43 02

E-post:

hakan.johansson@lrf.se