Sveriges nationella livsmedelsstrategi, som sträcker sig fram till 2030, markerar för första gången en svensk livsmedelsstrategi tar ett helhetsgrepp om hela livsmedelskedjan.

Till sidomenyn

Det här är livsmedelsstrategin

2017 tog Sveriges riksdag det historiska beslutet om en nationell livsmedelsstrategi. Syftet var att sätta fokus på att öka den svenska livsmedelsproduktionen och att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv. Men nu behöver den uppdateras. Svensk livsmedelsproduktion växer inte i tillräcklig takt. Landets försörjningsförmåga och beredskap måste öka för att bättre hantera yttre kriser.

Livsmedelstrategi för Sverige - Tillväxtverket

Tillväxtverket är samordnande myndighet för livsmedelsstrategin. Även Jordbruksverket har en viktig roll och på Jordbruksverkets webbplats finns ytterligare information.

Livsmedelsstrategi för Sverige - Jordbruksverket

Till sidomenyn

Fyrtio förslag för en robust livsmedelskedja

En robust livsmedelsförsörjning är en central del i samhällets förmåga att kunna möta allvarliga kriser och ytterst ett krig.

Dels behövs livsmedelsförsörjningen för att alla delar i totalförsvaret ska kunna verka och fungera. Den är också helt avgörande för att de övergripande målen med civila försvaret ska kunna uppnås. LRF och Lantmännen har sett att det finns flera delar i primärproduktionen och i förädlingsledet av livsmedel där dagens system behöver stärkas för att kunna fungera även vid kriser eller krig. För att identifiera brister och föreslå vad som kan göras för att hantera dessa brister har LRF och Lantmännen gett ett uppdrag till företaget 4C Strategies att göra en analys och ta fram förslag på åtgärder med syfte att skapa en robustare livsmedelsförsörjning.

De 40 punkter som redovisas av 4C Strategies i rapporten bör ses som ett inspel i det viktiga fortsatta arbetet med att stärka samhällets försörjningsförmåga av livsmedel, med fokus på primärproduktionen och förädlingsledet. LRF och Lantmännen kommer att analysera i vilken utsträckning de olika förslagen är lämpliga att ta vidare.

Avsikten med att publicera rapporten är dels att LRF och Lantmännen gärna tar del av andras synpunkter på förslagen i rapporten.

Sammanställningen kan även ses som ett bidrag i den offentliga diskussionen om livsmedelsförsörjningens kapacitet och betydelse vid allvarliga kriser och krig

Till sidomenyn

Därför är livsmedelsstrategin viktig

Den innehåller långsiktiga politiska mål som håller över tid och regeringsskiften.

Den innehåller produktionsmål för jordbruket och livsmedelssektorn. Tidigare har det bara funnits mål inom miljöområdet.

Politikerna måste hålla sig till målen och fatta beslut som gör att den svenska produktionen kan öka.

Strategin kan hjälpa svenska livsmedel att konkurrera med livsmedel från andra länder. Nästan alla andra EU-länder utom Sverige har haft någon typ av strategi för sin livsmedelsproduktion.

Ökad svensk produktion ger mer jobb i hela landet och leder till bättre spherical miljö.

Strategin gör det lättare för bönder, industri, handel, konsumenter, politiker och myndigheter att få samsyn och bestämma vad som behöver göras.

Ökad inhemsk produktion stärker livsmedelsberedskapen och därmed den svenska försörjningstryggheten och försvarsförmågan.

Senast uppdaterad: 2024-03-13