De som bor på landsbygden måste få större möjligheter att ta vara på de strandnära lägena för boende och företagande.  

LRF medverkade i strandskyddsutredningen (SOU 2020:78) och där lades några förslag i rätt riktning. Denna röstades dock ner i riksdagen och LRF anser därför att det snarast måste till en ny översyn, som förändrar strandskyddet på följande sätt: 

  • Ta bort strandskyddet runt de minsta vattendragen. Små sjöar, bäckar och anlagda vatten (1 ha, eller smalare än 2 meter) saknar rimligen betydelse för strandskyddet.
  • Inför ett ovillkorat undantag för areella näringar anläggningar.
  • Utveckla skälen för dispens. Skälen för att få dispens idag fungerar inte på landsbygden. Därför måste de utvecklas för att ge möjlighet för både bostäder och verksamheter att utvecklas strandnära.
  • Strandskyddet ska vara maximalt 100 meter. Det utvidgade skyddet till max 300 meter ska därför tas bort.  

LRF anser att det är hög tid att låta landsbygden få nyttja de resurser som finns nära vatten och att detta kan ske med fortsatt miljö- och naturhänsyn. I många fall förbättras allemansrätten av strandnära utveckling och det skapar jobb och tillväxt på landsbygden.