Landsbygd

Sveriges landsbygd är en vital del av landets ekonomi, framför allt genom jord- och skogsbruk. Jordbruket präglas av allt från små familjegårdar till stora, moderna anläggningar som bland annat producerar spannmål, grönsaker, mejeriprodukter och kött. Skogsbruket är också en betydande näringsgren, där Sverige är en av världens största exportörer av trä, papper och massa. Dessa sektorer är inte bara viktiga för landets exportinkomster utan också för den lokala sysselsättningen och ekonomin.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Det gröna näringslivet

Det gröna näringslivet består av närmare 400 000 företag, varav drygt 300 000 skogsföretag och 60 000 jordbruksföretag samt andra verksamheter baserade på jord, skog och trädgård. 

Det gröna näringslivet omfattar även livsmedels- och skogsindustrin, som förädlar en betydande del av produkterna från dessa sektorer.

Fler och fler företag diversifierar sina verksamheter genom att inkludera turism, produktion av förnybar energi och andra tjänster, vilket inte bara breddar deras ekonomiska grund utan även skapar arbetstillfällen som sträcker sig bortom den egna gården. Dessa nya jobb sprids över hela landet och mellan olika sektorer.

För att företag ska finnas kvar och utvecklas är det viktigt att landsbygden är en attraktiv plats för både boende och företagande. En välutvecklad infrastruktur, en företagsvänlig miljö och god tillgång till samhällsservice är fundamentala för landsbygdens attraktionskraft, precis som för städerna. Att aktivt stödja och främja näringslivet på landsbygden är avgörande för Sveriges ekonomiska framgång och välfärd. Tillväxt på landsbygden gynnar hela Sverige. 

Till sidomenyn

Vilken ekonomisk betydelse har det gröna näringslivet?

Det gröna näringslivet bidrar med nästan fyra procent till Sveriges BNP och är mer jobbskapande än många andra sektorer. För varje miljon kronor i ökad omsättning skapas 2,5 nya arbetstillfällen, jämfört med 1,4 i övriga näringslivet. På landsbygden finns fler företag per anställd än i städerna.

Om jordbrukssektorn växer med två procent årligen fram till 2030, kan det skapa nästan 50 000 nya jobb över hela landet. Dessutom har ungefär hälften av alla jordbruksföretag sidoverksamheter som snöröjning, livsmedelsförädling och produktion av förnybar energi, vilka alla bidrar positivt till lokalsamhället och kan bidra till den gröna omställningen.

Till sidomenyn

Frågor och svar

Det gröna näringslivet består av närmare 400 000 företag, varav drygt 300 000 skogsföretag och 60 000 jordbruksföretag samt andra verksamheter baserade på jord, skog, trädgård och landsbygd. Det gröna näringslivet innefattar också livsmedels- och skogsindustri som förädlar en stor del av de produkter som dessa verksamheter genererar.

Företagen engagerar sig i allt från försäljning och förädling av skogsråvara, spannmål, kött, fisk och trädgårdsprodukter till erbjudande av entreprenadtjänster och turistupplevelser.

Bredbandsstödet behöver stärkas och omformuleras för att effektivt möjliggöra utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden. Särskild prioritet bör läggas på utbyggnaden av mobilt bredband, med fokus på att snabbt integrera framtidens 5G-nätverk för företag på landsbygden.

För att stödja en hållbar energiförsörjning bör investeringar i produktion av biodrivmedel i Sverige ges incitament och fördelaktiga villkor.

Reseavdraget bör reformeras för att mer adekvat spegla och kompensera för de högre resekostnader som ofta drabbar landsbygdsområden.

Stödet för underhåll och utveckling av enskilda vägar från såväl statliga som kommunala myndigheter behöver utökas. Det är viktigt att dessa vägar anpassas och underhålls för att effektivt stödja transporter relaterade till det gröna näringslivet.

Markförläggning av elnät bör prioriteras för att öka infrastrukturens tillförlitlighet och kapacitet. Det behövs även regleringar för att hantera och minska orimliga avgifter för elnätsanvändning, vilket skulle gynna både konsumenter och företag.

  • Rättviksmodellens synsätt och arbetssätt ska tillämpas av fler kommuner och länsstyrelser runt om i Sverige. 

  • Lagstiftning om gårdsförsäljning ska utformas från ett företagar- och landsbygdsperspektiv. 

  • Bygglovskrav för gårdsbutiker ska tas bort. 

  • Utformningen av regler för bygglov förändras så att varje kommun i större utsträckning själv kan fatta beslut om undantag och dispenser. 

  • Strandskyddsreglerna reformeras med ett tydligare fokus på landsbygdsutveckling. 

  • En ny jaktlagsutredning tillsätts i syfte att ta fram en ny jaktlag som balanserar viltets värden mot viltets kostnader. 

Till sidomenyn

Så arbetar LRF

LRF har en löpande dialog med politiker och beslutsfattare för att bidra med expertkunskaper och perspektiv på utformningen av regelverk och direktiv för att göra det mer attraktivt att driva företag och bo på landsbygden. 

Arbete handlar bland annat om att ge remissvar, anordna möten, seminarier och gårdsbesök för att belysa praktiska möjligheter och utmaningar på såväl lokal som EU-nivå.

LRF är även aktivt i att forma opinionen och sprida kunskap om de möjligheter som finns inom det gröna näringslivet, och vad som krävs för att framåt stödja politiska, marknadsmässiga samt forskningsmässiga och innovativa initiativ. 

För att stärka kompetensen inom jordbrukssektorn erbjuder LRF utbildning, rådgivning och analys, i samarbete med andra relevanta aktörer. Målet är att öka resurseffektiviteten och digitaliseringen samt att främja användningen av ny teknik. 

LRF verkar också för att underlätta skyddet av egendom och för en mer effektiv brottsbekämpning kopplat till brott mot landsbygdsföretag.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Vill du vara med och påverka?

Kor, bete

Bli medlem och gör oss ännu starkare! Du kan påverka villkoren för de gröna näringslivet genom att engagera dig i LRF.

Medlemskapet i LRF ger dig dessutom tillgång till många förmåner, allt ifrån rabatter och avtal till försäkringar, utbildningar och värdefull rådgivning - vi är specialiserade och finns här för att stötta dig.

Bli medlem i LRF
Kor, bete
Till sidomenyn Till sidomenyn

Läs mer

För förtroendevalda

Här hittar du som är förtroendevald material som kan användas i ditt påverkansarbete.

Detta innehåll är endast tillgänglig för förtroendevalda på LRF. Du som är förtroendevald kan logga in nedan för att se innehållet.