Det gröna näringslivet – motorn i landsbygdens företagande

Infrastruktur, ett gott företagsklimat och samhällsservice är lika viktigt på landsbygden som i staden. Att landsbygdens näringsliv stärks och utvecklas är avgörande för hela Sveriges framgång. 

4% av Sveriges BNP

Det gröna näringslivet står för nästan fyra procent av BNP och tillför Sverige stora värden som mat, energi, material, arbetstillfällen, rekreation och klimatnytta. Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och motorn i utvecklingen av en aktiv landsbygd. När det gröna näringslivet växer, skapas jobb åt långt fler än de som arbetar på gårdarna. De nya jobben sprids över landet och mellan olika sektorer.  

Till sidomenyn

Det behöver bli mer attraktivt att bo och driva företag på landsbygden

 • Bredbandsstödet ska förstärkas och förändras för att kunna täcka bredbandsutbyggnaden i glesbebyggda områden.

 • Utbyggnaden av mobilt bredband ska prioriteras, med särskilt fokus på att framtidens 5G-nät snabbt når landsbygdens företag. 

 • Investeringar i produktion av biodrivmedel i Sverige premieras. 

 • Reseavdraget förändras så att det i högre utsträckning kompenserar för ökade kostnader för resor på landsbygden. 

 • Statliga och kommunala stöd till de enskilda vägarna utökas. 

 • Vägunderhåll prioriteras och att statliga samt kommunala vägar anpassas för det gröna näringslivets transporter. 

 • Markförläggning av elnät prioriteras. 

 • Fler regleringar ska genomföras för att minska oskäliga elnätsavgifter. 

 • Rättviksmodellens synsätt och arbetssätt ska tillämpas av fler kommuner och länsstyrelser runt om i Sverige. 

 • Lagstiftning om gårdsförsäljning ska utformas från ett företagar- och landsbygdsperspektiv. 

 • Bygglovskrav för gårdsbutiker ska tas bort. 

 • Utformningen av regler för bygglov förändras så att varje kommun i större utsträckning själv kan fatta beslut om undantag och dispenser. 

 • Strandskyddsreglerna reformeras med ett tydligare fokus på landsbygdsutveckling. 

 • En ny jaktlagsutredning tillsätts i syfte att ta fram en ny jaktlag som balanserar viltets värden mot viltets kostnader. 

 • Nya lösningar för att öka antalet utlämningsställen och bidra till snabbare och effektivare leveranser av post och paket ska stimuleras. 

 • Myndigheter förbättrar sin krisberedskap i dialog med det gröna näringslivet. 

 • Det ska finnas fler poliser på landsbygden. 

 • Tullens befogenheter gällande stöldgods ska utökas. 

Till sidomenyn

Det här gör LRF för att säkra attraktiviteten på landsbygden

 • Har löpande kontakt med politiker och beslutsfattare för att erbjuda kunskap och perspektiv på hur regelverk, tillämpningar och implementering av direktiv utformas på bästa sätt för att det ska vara attraktivt att verka och bo i hela landet. Det kan handla om remissvar, möten, seminarier och gårdsbesök med syfte att lyfta möjligheter och problem i praktiken – från lokal- till EU-nivå.
 • Driver opinionsbildning och sprider kunskap för att lyfta det gröna näringslivets möjligheter samt vad som krävs politiskt, marknadsmässigt och genom forskning och innovation framåt.
 • Berättar om fördelarna med att köpa svenska livsmedel och produkter.
 • Erbjuder kompetensutveckling, rådgivning och analys i samarbete med andra relevanta aktörer för att öka resurseffektiviteten, digitaliseringen och användning av ny teknik, för snabb överföring av ny kunskap och teknikutveckling på gårdsnivå.  
 • LRF arbetar med att öka medvetenheten om risken för brott och underlätta skyddet av egendom genom LRF Samköps avtal för säkerhetsutrustning, nätverkande och politiskt påverkansarbete för effektivare brottskämpning. 
Till sidomenyn Till sidomenyn

Fakta om det gröna näringslivet

Det gröna näringslivet består av närmare 400 000 företag, varav drygt 300 000 skogsföretag och 60 000 jordbruksföretag samt andra landsbygdsföretag. Gemensamt för företagen är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, men det gröna näringslivet innefattar också livsmedels- och skogsindustri som förädlar en stor del av de produkter som dessa verksamheter genererar.  
 
Verksamheterna inom Det gröna näringslivet innefattar alltifrån försäljning och förädling av skogsråvara, spannmål, kött, fisk och trädgårdsprodukter till försäljning av entreprenadtjänster och turismupplevelser.  

 • Det gröna näringslivet står för nästan fyra procent av BNP.
 • Branscherna är mer jobbskapande än andra. En miljon kronor i ökad omsättning innebär 2,5 nya jobb. Motsvarande siffra i övriga näringslivet är 1,4 nya jobb.
 • Antalet företag per sysselsatta är högre på landsbygden än i staden.
 • En ökad tillväxt inom jordbrukssektorn på 2 procent per år fram tills 2030 kommer att ge närmare 50 000 nya jobb i stad och land.
 • Ungefär hälften av alla jordbruksföretag har sidoverksamheter som bidrar till nytta för bygden, exempelvis snöröjning, livsmedelsförädling och produktion av förnybar energi. 
Till sidomenyn Till sidomenyn

Läs mer