Ordet omställning handlar inte bara om att gå från fossila till fossilfria energikällor. Inom lantbruket innebär det också att ta ansvar för biologisk mångfald, mark- och vattenvård samt anpassning till klimatförändringar. Samtidigt fortsätter lantbruket att erbjuda viktiga lösningar och ekosystemtjänster som gynnar hela samhället.

Till sidomenyn

Klimat och energi

Förutom att bli fossilfria, finns fler möjligheter för odlingen och djurhållningen att minska sin klimatpåverkan. Att öka produktiviteten är fortsatt viktigt av flera skäl, inte minst för att minska klimatpåverkan per kilogram produkt. Ökad skörd i form av mer biomassa leder också till mer biomassa under jord i rötter som ökar kolinlagringen. Odlingens och djur hållningens klimatpåverkan är också starkt förknippad med biologiska processer. Därför är åtgärder för att exempelvis minska metanavgången från idisslare och att minska koldioxidläckaget genom återvätning viktiga.

Till sidomenyn

Biologisk mångfald

Odlingen påverkar den biologiska mångfalden både positivt och negativt och är dessutom beroende av biologisk mångfald, bland annat  i form av pollinerare och ett fungerande mikroliv i marken. En av de mest positiva effekterna är blotta förekomsten av gårdar med betande djur i skogsbygd som skapar en variation i landskapet. I slättbygder behöver det pågående arbetet fortsätta med att skapa ökad variation i form av blommande kantzoner, lärkrutor, våtmarker och andra åtgärder.

Till sidomenyn

Markvård, vattenvård och luftvård

Odlingen och djurhållningen påverkar markens hälsa, vattenkvalitet och luft. Därför finns flera EU-direktiv och flera svenska miljökvalitetsmål inom dessa områden. Vattenvård, med frågan om näringsläckage och EUs nitratdirektiv som trädde i kraft 1990, är den kanske äldsta av lantbrukets miljöfrågor. Markhälsa är en fråga som växer i betydelse.

Till sidomenyn

Klimatanpassning

Det är tydligt efter de senaste åren att odlingen är en av de första delarna av näringslivet som påverkas av den pågående klimatförändringen. Samtalet om odlingens klimatanpassning har hittills handlat mest om för mycket och för lite vatten. Men klimatanpassning rymmer fler stora frågor, som värmestress hos växter och djur, anpassning av växtskydd, anpassning av lantbrukets byggnader till ett förändrat klimat och fler aspekter som troligen ännu inte har identifierats.

Till sidomenyn

Vad kostar det?

Det som mest begränsar hållbarhetsarbetet i odlingen och djurhållningen är inte otillräcklig förståelse för hur naturen fungerar och brist på insikt om vilka åtgärder som behövs, utan otillräcklig finansiering av miljö- och klimatåtgärder. Den här situationen har varit rådande under ett antal år och därför LRF och Lantmännen tagit initiativ till att sammanställa de totala kostnaderna för hållbarhetsarbetet.

Här kan du läsa vad vi kom fram till