Varför har vi etiska riktlinjer för förtroendevalda?

Kortfattat handlar det om att det ska vara lätt att göra rätt. LRFs etiska riktlinjer förväntas ge vägledning, en riktning. Effekten blir att vi agerar ansvarsfullt gentemot varandra och den omvärld vi arbetar i. Det är viktigt att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag. Därför kan man också se de etiska riktlinjerna som ett tvåvägsansvar; både vilka förväntningar LRF har på dig som förtroendevald samt vilka förväntningar du kan ha på LRF. Målet är ett tillåtande klimat där vi alla agerar ansvarsfullt, både i medgång och i motgång.

Hur går man tillväga i de fall ett etiskt dilemma eller problem uppstår?

De etiska riktlinjerna för förtroendevalda har det unika uppdraget att omsätta LRFs vision, verksamhetsidé och värdegrund i ledarskap och beteenden. Som förtroendevald förväntas du, liksom alla vi andra i LRF, att ställa dig bakom detta. 

I de fall ett etiskt problem eller dilemma uppstår bör man alltid sträva efter att hantera det där problemet uppstått, samt att man agerar så snabbt som möjligt. Handledningens syfte är att ge dig en stödjande vägledning hur du kan hantera en uppkommen situation. I de fall det har uppstått en kris hänvisas riks och regioner till LRFs krisberedskapsplan.

Om du ändå känner dig osäker på hur du ska gå tillväga har LRF ett nätverk av resurser som kan ge vägledning eller stöd. I första hand ber vi dig kontakta ditt regionala kontor alternativt medlemsservice. De kommer slussa dig vidare till rätt person för ditt ärende. 

Ett annat alternativ kan också vara att söka vägledning via någon av LRFs omsorgsansvariga.

Det här gör LRFs omsorgsgrupper

LRF är organiserat med fungerande regionala omsorgsgrupper som hjälper och stöttar den som av en eller annan anledning har det jobbigt. Det kan t ex handla om ekonomiska problem, psykisk ohälsa, djurskyddsbrister, rovdjursangrepp eller sjukdomsutbrott i besättningen. Man kan handgripligen ta hand om praktiska problem och även lotsa till mer professionellt stöd som psykologhjälp. Branschföreträdare kan ingå i en omsorgsgrupp alternativt att det finns en upparbetad dialog.

Så här går du till väga

Om du ställs inför en problematisk situation är det allra viktigaste att inleda en dialog, dvs att man pratar med varandra och inte om varandra. Särskilt om det uppstår problem eller tveksamheter i ledarskap och beteenden. Nedan följer en vägledning hur man kan gå till väga. Varje situation eller händelse är unik. Se detta således som en stödjande vägledning.

LRFs rådgivande etiska råd

LRFs rådgivande etiska råd är en nyinrättad rådgivande och stödjande funktion för förtroendevalda inom LRF. LRFs etiska råd ska inte ses som en funktion som ersätter den erfarenhet och kompetens som redan är etablerad i LRF. Målet är att varje etiskt dilemma ska kunna hanteras där det uppstår.

Ibland kan det dock finnas sammanhang eller jävssituationer där en utomstående person behöver samordna dialogen och processen för att kunna komma framåt i t ex en låst situation. I dessa sammanhang kan det rådgivande etiska rådet vara en resurs. 

Se fas 3 i den stödjande vägledningen i spalten "Relaterat" till vänster.

Uppdraget som det rådgivande etiska rådet har är att vara ett rådgivande organ då det uppstår etiska, moraliska eller juridiska dilemman. I särskilda fall kan också det etiska rådet ha en samordnande och kartläggande roll.

I de fall en konflikt eskalerar och som leder till att man inte når framgång i att lösa frågan kan det etiska rådet i särskilda fall genomföra en genomlysning av den uppkomna situationen. Slutsatserna i en sådan utredning kan leda fram till en rekommendation för beslut. Det etiska rådet är ett rådgivande organ, inte ett beslutande organ. Det rådgivande etiska rådet utses av riksförbundsstyrelsen.

Frågor och svar om etiska dilemman

(denna bilaga är utarbetad av arbetsgruppen, dvs ej ett ärende för beslut i styrelsen)

Nedan följer några exempel på möjliga dilemman i form av sex frågor med möjliga svar, dvs detta är inte facit. Områdena är heller inte heltäckande eftersom det skulle vara omöjligt att omfamna alla situationer eller händelser som skulle kunna uppstå.

Se frågorna snarare som ett underlag som ger er möjlighet att diskutera kring era egna svar samt era resonemang kring dessa. 

 

Vad gör LRF när ett fall av vanvård eller djurplågeri uppdagas? 

Alla som är ägare av djur vet att djurens välfärd är något som pågår dagligen. När vi får veta att någon missköter sina djur, tar LRFs lokala omsorgsgrupp kontakt med den som är ansvarig för djuren för att se hur vi kan hjälpa till. Sedan tar praktiskt arbete vid, det handlar om att både säkra djurens och ägarens välfärd. Det är viktigt att komma ihåg att en person som missköter sina djur ofta själv mår väldigt dåligt.  

 

Kan man vara förtroendevald om man samtidigt är dömd för ett brott?

Det handlar inte om att man ska ha ett prickfritt leverne för att vara förtroendevald i LRF. Det är upp till var och en att bedöma var gränsen går för att man ska kunna vara ”vald i förtroende”. I de fall du under en rekryteringsprocess blir tillfrågad av valberedningen om ev förseelser eller brott förväntas du vara transparent i syfte att valberedningen ska kunna värdera den informationen. Det går således att vara förtroendevald även om man är dömd för ett brott, men det är inte enbart du själv som ska avgöra om det är lämpligt. Det är medlemmarna som ska avgöra det. Därför behöver de i så fall ha den kunskapen. Vi uppmuntrar också att man inom varje förtroendevald gruppering, såsom till exempel en styrelse eller en valberedning, för ett resonemang om dessa frågor. Slutligen är det dock alltid medlemmarna som i samband med årsmötet beslutar om vilka de vill ska få förtroendet att företräda dem. 

 

Kan man uteslutas ur LRF om man vanvårdar sina djur?  

Uteslutning av medlemskap i LRF är en drastisk och mycket ovanlig åtgärd som endast ska ske om en medlem uppenbarligen motarbetar eller skadar LRF. Utifrån ett djurvälfärdsperspektiv anser vi att det inte är rätt strategi att utesluta en medlem på grund av vanvård av djur. Däremot förutsätter vi att medlemmar och, framförallt våra företrädare, tar god hand om sina djur. En förtroendevald person som vanvårdar sina djur bör ifrågasätta sitt eget uppdrag i LRF. 

 

Vilket ansvar har LRF för god djurvälfärd? 

LRF har inget formellt ansvar för djurskyddet på den enskilda gården. Det enskilda ansvaret ligger alltid på företaget. Branscherna har också ett betydande ansvar i sin roll som inköpare eller affärspartner. LRF är en medlemsorganisation och stöttar medlemmar som behöver hjälp. Det kan handla om att både stötta så att förbättringar genomförs alternativt att verksamheten kan avvecklas. 

Det har visat sig att kassören i styrelsen inte har koll på ekonomin. Faktum är att det saknas både korrekt redovisning och bokföring. Kan kassören förlora sitt förtroendeuppdrag på grund av detta?

En styrelse har ett gemensamt ansvar för de frågor styrelsen hanterar. Det gäller även den ekonomiska redovisningen. I de fall detta inte är i ordning finns risk för att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet på årsmötet. 

Om det visar sig att kassören inte klarar av sitt uppdrag, är det upp till styrelsen att snarast lösa detta. Antingen genom att hjälpa kassören eller genom att utse en annan kassör. 

Om det finns anledning att misstänka att kassören har haft ett brottsligt uppsåt och till exempel förskingrat pengar från föreningen, är det styrelsens ansvar att reda ut detta. Revisorerna bör då kopplas in och under utredningen är det inte lämpligt att kassören deltar aktivt i styrelsearbetet. Om utredningen visar att det finns anledning att tro att kassören har agerat brottsligt, bör en polisanmälan göras. 

#metoo-rörelsen fick många att fundera över var gränsen går för ett lämpligt eller olämpligt beteende i relation till andra. Hur ska man veta var gränsen går?

I de sammanhang vi träffas ska alla känna sig välkomna och respekterade. I en sådan miljö fattar vi bättre gemensamma beslut. Du har ett ansvar för vad du säger och gör och du behöver också tänka på hur det kan uppfattas av andra. Saker kan uppfattas olika av olika personer vid olika tillfällen. 

Du bör vara uppmärksam på att det du gör eller säger verkligen får andra att känna sig välkomna och respekterade. Tvekar du, så är tumregeln att låta bli. 

Du har också ett ansvar att tala om när du tycker att någon annan beter sig på ett sätt som inte får dig att känna dig välkommen och respekterad.

Kontaktuppgifter: