Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Till sidomenyn

Verksamhetsidén tydliggör LRFs uppdrag

I stadgarna för LRF anges att: ”Riksförbundet skall medverka till utvecklingen av företagare och företag inom de gröna näringarna i Sverige; företag där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.”

Till sidomenyn

LRFs värdegrund

Stämman har lagt fast de grundläggande värderingar som förväntas genomsyra LRF ledarskap, arbetssätt och ställningstaganden.

Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur. 

Vi bedriver våra verksamheter på ett ansvarstagande sätt, så att vi tillsammans bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. 

Vår organisation utvecklas ur en demokratisk grundsyn och arbetar aktivt för alla människors lika värde. 

Till sidomenyn

LRFs strategiska mål 2030

  • Aktiv landsbygd. En ökande andel medlemmar känner framtidstro kring att leva och driva verksamhet på landsbygden.
  • Hållbar tillväxt. Värdet av varor och tjänster inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö ska uppgå till mer än 182 miljarder kronor år 2030.
  • En lönsam näring. En kontinuerligt ökande andel av företagen i de gröna näringarna ska ha en lönsamhet som är tillräcklig för lön, återinvesteringar och företagsutveckling.
  • LRF är en attraktiv och stark företagar- och intresseorganisation. Antalet medlemmar ska uppgå till fler än 120 000 år 2030, varav minst 110 000 företagarmedlemmar.