Till sidomenyn

Våra viktigaste uppgifter

LRFs viktigaste uppgifter är att företräda medlemmarnas intressen och stödja, inspirera samt påverka för att säkra de bästa förutsättningarna för företagens möjligheter inom de gröna näringarna för att skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. 

Partipolitiskt obunden organisation

LRF är, och har alltid varit, en partipolitiskt obunden organisation. Vi samarbetar inte med några enskilda partier eller politiker, på någon demokratisk nivå.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att påverka de politiker väljarna valt, och att säkra att politiker och beslutsfattare har god kunskap om våra medlemmars förutsättningar och behov, om hur olika policyförslag påverkar dem. 

Vad gör LRF?

LRF arbetar bland annat med att skapa positiv opinion för Sveriges bönders verksamhet och produkter. LRF bygger kunskap hos medlemmar, förtroendevalda och anställda, erbjuder medlemmarna personlig service och genom egen affärsverksamhet på utvalda områden tillgodose efterfrågan på kvalitativa tjänster.

Till sidomenyn

Så arbetar vi

Alla frågor som LRF arbetar med utgår från medlemmarnas behov och nytta, och hur Sverige styrs och med vilken politik, som påverkar vardagen för LRFs medlemmar både idag och i framtiden. I vårt dagliga arbete för att förbättra förutsättningarna och villkoren för det gröna näringslivet är LRFs förmåga att agera på den politiska arenan en förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete. 

En framgångsfaktor för arbetet med opinionsbildning och politisk påverkan är att LRF som organisation utgår från var makten finns, och nyttjar hela den spelplan som står till buds. LRF har en lång tradition av att skapa goda relationer inom det politiska systemet, där många förtroendevalda och tjänstemän besitter stor kunskap om politiken och de politiska processerna. Vi bedriver påverkansarbete mot samtliga partier och politiker som har makt att fatta de beslut som är av avgörande betydelse för LRFs medlemmar och prioriterade frågor. I vårt arbete har vi dagligen samtal och informationsutbyten som syftar till att påverka politiken eller den politiska inriktningen på det sätt som gynnar LRFs medlemmar. 

LRFs ställningstaganden och arbete genomsyras alltid av våra grundläggande värderingar, och uppstår frågor vilar ansvaret på varje förtroendevald att använda gott omdöme och agera i linje med LRFs etiska riktlinjer för förtroendevalda. 

LRFs verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar aktivt för alla människors lika värde. Det handlar om värderingar som inte gör skillnad på människor utifrån deras etniska tillhörighet, trosuppfattning, sexuella läggning eller kön.

Ett samhälle som saknar dessa och andra grundläggande värderingar är ett samhälle där LRFs möjlighet att verka riskerar att försvinna. Vi erbjuder därför inte organisationer eller personer som inte delar dessa grundläggande värderingar en arena för att oemotsagda föra ut sina budskap. 

Till sidomenyn Till sidomenyn

Verksamhetsberättelse och årsredovisningar

Här kan du läsa om vad som hänt under året och hur LRF och dotterbolagen skapat medlemsnytta.

Verksamhetsberättelse
Till sidomenyn

Våra affärsverksamheter

LRFs affärskoncern har fyra helägda dotterbolag. Affärsverksamheterna är olika till sin natur, men gemensamt är att alla verksamheter genererar medlemsnytta. Medlemsnytta innebär dels tjänster av hög kvalitet riktade direkt mot medlemmarna, dels att företagen levererar vinst som används för att skapa ytterligare medlemsnytta. 

LRFs affärskoncern
Till sidomenyn

In English

The Federation of Swedish Farmers – LRF – is an interest and business organisation for the green industry with approximately 140 000 individual members.

About LRF
Till sidomenyn

We Effect och LRF

Sveriges bönder ger stöd till bondekollegor i världen genom LRFs medlemskap i We Effect.

We Effect