LRFs viktigaste uppgifter är att företräda medlemmarnas intressen och stödja, inspirera samt påverka för att säkra de bästa förutsättningarna för företagens möjligheter inom de gröna näringarna för att skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. 

Till sidomenyn Till sidomenyn

LRFs demokratiska organisation

LRF består av åtta delar. Klicka på rubrikerna nedan för att se hur det hänger ihop.

Det finns tre olika typer av medlemmar i LRF:

Alla individmedlemmar tillhör en lokalavdelning och kan påverka LRF genom att lämna in motioner till en lokalavdelning eller de under 36 år, till LRF Ungdomens regionala årsmöte. 

Alla organisationsmedlemmar har motionsrätt till riksförbundsstämman och en organisationsmedlem som inte tilldelas fullmäktige på riksförbundsstämman har likväl närvaro- och yttranderätt på stämman.

Nationella intressemedlemmar har även de närvaro- och yttranderätt på LRFs riksförbundsstämma, men inte förslagsrätt eller rösträtt. LRF har också regionala intressemedlemmar, som är medlemmar i sin LRF-region, och som har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på sin LRF-regions stämma.

LRF har idag 929 lokalavdelningar som finns i alla LRFs regioner. Nästan alla lokalavdelningar styrs av stadgar, antagna av riksförbundsstyrelsen.

Stadgar för LRFs lokalavdelningar finns i tre olika versioner;

 • en för lokalavdelningar där räkenskapsåret är kalenderår 1 januari – 31 december.
 • en för lokalavdelningar där räkenskapsåret är brutet 1 oktober – 30 september.
 • en för lokalavdelningar i Västra Götaland och Halland. I Västra Götaland och Halland kan lokalavdelningen besluta om att sända motion till kommungruppens årsmöte, vilket skiljer dem från andra lokalavdelningar. En annan skillnad är att det är kommungruppen som utser fullmäktige till regionstämman.

Alla stadgebundna lokalavdelningar förväntas årligen genomföra årsmöte. Av LRFs stadgar framgår att en medlems motionsrätt är kopplad till medlemmens lokalavdelning.

I Västra Götaland kan lokalavdelningar också välja att vara helt stadgefria men ändå ha aktiviteter. Efter ett inriktningsbeslut vid LRF Hallands regionstämma i mars 2022 erbjuds samma möjlighet för de halländska lokalavdelningarna. För Västra Götaland och Halland gäller följande; efter att årsmötet fattat beslut om stadgefri lokalavdelning utses en kontaktperson samt att inga fler val genomförs.

LRFs kommungrupper
Kommungrupperna arbetar med att bevaka och påverka den kommunala näringspolitiken. Eftersom det inte finns några gemensamma stadgar, har de heller ingen tydlig struktur och styrning. LRFs kommungrupper är inte ett eget led i LRFs organisation, utan är en samarbetsplattform för kommunens alla lokalavdelningar.

Respektive regionstyrelse ansvarar för, och sätter ramar för, hur kommungrupper organiseras, vilket uppdrag de har och dess ekonomiska resurser. Det är brukligt att flera lokalavdelningar i en kommun finns i en kommungrupp. Det förekommer också att lokalavdelningar och kommungrupper har samma geografiska upptagningsområden. I några fall har lokalavdelningen ett större upptagningsområde än kommungruppen.

En ordförande och en sekreterare skall finnas, årsmöte bör hållas, valberedningar kan finnas och kommungruppen bör ha representanter från alla lokalavdelningar. Så står det att läsa i LRFs arbetsordning (från 2014-06-10) för kommungrupper.

LRF Halland och LRF Västra Götaland
LRF Västra Götalands 47 kommungrupper och LRF Hallands sex kommungrupper har antagit stadgar för sina kommungrupper och de har därmed fått än tydligare roller samt en möjlighet att motionera till regionstämman.

LRF Gotland
LRF Gotland har inga kommungrupper, utan enbart lokalavdelningar, vilket innebär att regionstyrelsen kan liknas vid en kommungrupp. 

LRF ortsförbund
Idag finns Södertälje ortsförbund i region Mälardalen. Ortsförbundet är stadgebundet och består av lokalavdelningar som samverkar över kommungränser. De har årsmöte, rätt till fullmäktige på regionstämman, egen ekonomi med mera.

Regionstämman är det regionalt högst beslutande organet och hålls varje år. Det är fullmäktige som fattar besluten på regionstämman. Under stämman behandlas motioner i aktuella frågor som medlemmarna, genom årsmötet i lokalavdelningen och LRF Ungdomen, vill att LRF ska driva regionalt eller på en högre nivå. På regionstämman väljs också fullmäktige till LRFs riksförbundsstämma.

Regionstyrelserna verkställer de beslut som regionstämmorna och riksförbundsstämman tar. Det är regionstyrelsen som ansvarar för regionstämman. Regionstämman beslutar om vilka som ska representera regionen på LRFs riksförbundsstämma samt företräda och driva motioner som lokalavdelningarna och LRF Ungdomen röstat fram.

Varje region har sina egna stadgar. Beslut om ändring av stadgarna fattas av ordinarie regionstämma. För att beslutet ska vara giltigt ska det även godkännas av riksförbundsstyrelsen. Regionstyrelserna ansvarar för de 17 regionala ideella föreningarna.

Läs mer om respektive region här

Riksförbundsstämman
LRF ekonomisk förening u p a samverkar med LRF ideell förening genom en gemensam stämma, gemensamma stadgar samt samma förbundsstyrelse. Riksförbundsstämman är LRFs högst beslutande organ.

Till riksförbundsstämman skickas 150 fullmäktige som väljs av medlemmarna enligt nedan. Fullmäktige utses för tiden från och med kommande ordinarie riksförbundsstämma fram till nästa ordinarie riksförbundsstämma.

Fullmäktige fördelas enligt följande:

 1. 45 fullmäktige väljs av organisationsmedlemmarna i LRF ekonomisk förening u p a
 2. 105 fullmäktige väljs av regionerna inom LRF ideell förening

På riksförbundsstämman fattas bland annat beslut om:

 • Resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat
 • Ansvarsfrihet för styrelse och vd
 • Ersättning till förtroendevalda och revisorer
 • Antal och val av ledamöter till riksförbundsstyrelse och valberedning
 • Val av förbundsordförande
 • Val av ledamöter till beredningsutskott
 • Val av revisorer
 • Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
 • Ärenden som medlem hänskjutit stämman (motioner)

Läs mer om LRFs riksförbundsstämma

Riksförbundsstyrelsen 
LRF har en riksförbundsstyrelse. Styrelsen ansvarar för LRFs organisation och för förvaltningen av riksförbundets angelägenheter. Styrelsen ska löpande utvärdera och bedöma LRFs organisation och ekonomiska situation, lägga fast mål och strategier för de uppdrag som stämman lagt fast samt sätta riktlinjer i policyfrågor.

Styrelsen består av 10-13 stämmovalda ledamöter och två personalrepresentanter. Styrelseledamöternas mandatperiod är två år och vid varje riksförbundsstämma väljs hälften av ledamöterna. Styrelsens ordförande, tillika förbundsordförande, utses av riksförbundsstämman för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig en eller flera vice ordförande.

Styrelsens arbetsformer anpassas löpande för att säkerställa att de på bästa sätt möjliggör för styrelsen att utöva sitt övergripande ansvar för LRFs verksamhet. Den interna arbetsordningen ska underlätta för styrelsen att koordinera LRFs strategiska arbete på olika nivåer i organisationen, inklusive branschavdelningar och branschdelegationer.

Läs mer om LRFs riksförbundsstyrelse

Alla individmedlemmar under 36 år är automatiskt medlemmar i LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är organiserade i 21 ungdomsregioner och en riksstyrelse. De är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk inom LRF (dvs inte en egen juridisk person) med stor frihet i sin verksamhet och i relation till övriga delar av LRF.

På LRF Ungdomens respektive årsmöte väljs styrelse samt i regionerna fullmäktige till regionstämman och fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma.

Läs mer om LRF Ungdomen här

Stämmorna (regionala och riks) utser på förslag från beredningsutskott en valberedning, varav en ledamot utses till ordförande. Ledamöterna väljs för två år.

I LRF är idag 2 402 personer ledamöter i valberedningarna runt om i landet. Kandidater till förtroendeposter i lokalavdelningens-, kommungruppens-, ungdomens- och regionförbundets styrelse föreslås av respektive valberedning och kandidater till riksförbundsstyrelsen föreslås av den centrala valberedningen.

Valberedningen ska säkerställa att styrelsens sammansättning väl återspeglar medlemskårens sammansättning och verksamheter. Valberedningen ska eftersträva en styrelse med bred kompetens och erfarenhet från såväl samhällsarbete som från de största lantbrukskooperativa branscherna och annan affärsverksamhet i landets/regionens olika delar.

LRFs revisorer granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och vds förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsmötet/stämman. Revisorer, auktoriserade och förtroendevalda, utses och beslutas varje år på årsmötena/stämmorna efter förslag från valberedningarna.

Det finns idag 2 675 revisorer i LRF.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Verksamhetsberättelse och årsredovisningar

Här kan du läsa om vad som hänt under året och hur LRF och dotterbolagen skapat medlemsnytta.

Verksamhetsberättelse
Senast uppdaterad: 2024-07-03