LRF Mälardalen
Regionens uppgift är att medverka till utveckling av företag och företagare med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Regionstyrelse och regionstämma
LRF Mälardalen leds av en regionstyrelse, som väljs av regionstämman som är det regionalt högst beslutande organet. Regionstämman väljer också fullmäktige till LRFs riksförbundsstämma.

Kommungrupper
I Mälardalen finns 32 kommungrupper, som fungerar som en länk mellan medlemmarna och kommunen och arbetar främst med påverkansarbete, näringspolitik och frågor som rör ägandet och brukandet, samt opinionsbildning.

Lokalavdelningar
LRF Mälardalen har 101 lokalavdelningar. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter som studiebesök, temakvällar, fältvandringar och mycket annat. I LRF:s kalender ser du vad som händer i regionens lokalavdelningar.

LRF Ungdomen
Alla LRF-medlemmar under 36 år är medlem i LRF Ungdomen, som är ett nätverk för unga företagare i de gröna näringarna. LRF Ungdomen har omfattande verksamhet för unga medlemmar. Inom LRF Mälardalen verkar de med en egen styrelse och verksamhet i vart och ett av de tre länen.

Regionkontoret och personalen
LRF Mälardalens regionkontor är placerat i Uppsla på SLU:s område i Ultuna. Här finns de medarbetare som servar den regionala organisationen.
Kontaktuppgifter finns här