Vartefter regeringen skickat pengar och regleringsbrev till länsstyrelserna har åtgärdspaketen kommit igång. LRF Mälardalen sitter med i styrgrupperna för de regionala livsmedelsstrategierna i alla våra tre län och är i övrigt inblandad på olika sätt i de aktiviteter som görs inom ramarna för livsmedelsstrategierna.

I Västmanlands län har vi deltagit i praktiskt förankringsarbete med kommunerna och andra aktörer som kopplar till deras strategi. I Uppsala län har vi varit med och tyckt till om fokus i deras handlingsplan (de valde en handlingsplan utan strategi) och i Stockholms län har vi arbetat med både handlingsplan, livsmedelsstrategi och förankringsarbete. 

Ökat kundperspektiv

I Stockholm håller länsstyrelsen, tack vare LRF Mälardalens arbete, på med att skapa ett projekt "Dialogbaserad tillsyn och kontroll" med ökat kundfokus, förenklingar och samsyn kring regler och kontroller. Detta arbete kommer förhoppningsvis leda till bättre arbetsmiljö för de som utför kontroller och färre missnöjda lantbrukare. nsstyrelsen Stockholm är först i landet att initiera projektet och LRF Riks har också visat intresse. Detta tack vare LRF Mälardalens arbete!. 

Daniel Hedenbro, medarbetare
malardalen@lrf.se, 0171-41 76 30

Livsmedelsstrategin i Västmanland är lanserad