LRF Mälardalen är representerat med ordinarie ledamot för jordbruksintresset i Uppsalas, Västmanlands och Stockholms viltförvaltningsdelegationer som bland annat har till uppgift att bereda och ta beslut i ärenden om skyddsjakt, kronskötselplaner, rovdjur, regler för jakt och jakttider och fastslå avskjutningsplaner för klövvilt.  

LRF Mälardalen finns också representerat som markägarrepresentant i regionens älgförvaltningsgrupper vilka har till uppgift att sammanställa informationsunderlag och beslutsförslag av älgförvaltningsplaner som länsstyrelserna sedan fastställer.  

LRF Mälardalen skickade en motion till årets riksförbundsstämma om behovet av att kunna kvantifiera jordbrukets grödskador på ett liknande sätt som idag sker för skogsbrukets betesskador (Älgbetesinventeringen ÄBIN). 

I maj arrangerade LRF Mälardalen i samverkan med Upplands-Bro LRF och LRF Riks, en utbildningsdag i fällfångst av vildsvin där inbjudna tillverkare demonstrerade sina fällor. Det blev en uppskattad medlemsaktivitet. 

Håkan Lindström, verksamhetsutvecklare
hakan.lindstrom@lrf.se

Läs mer

Läs mer om hur LRF arbetar med jakt- och viltfrågor:
www.lrf.se/politikochpaverkan/jakt-och-vilt