Ju tidigare berörda markägare och LRFs kommungrupp med LRF Mälardalen som stöd kan komma in i processen, desto bättre. Den bästa påverkan på förslaget görs av erfarenhet vid aktiv dialog med ansvariga politiker och tjänstemän genom att berörda lantbrukare med egna ord berättar hur förslaget kommer att påverka deras företag och där LRF Mälardalen bistår med sakkunnigt stöd och faktaunderlag.  

Under året har LRF Mälardalen stöttat ett antal lantbrukare och kommungrupper, till exempel kommungruppen i Arboga. För Arbogas del har LRFs och berörda markägares arbete inneburit att förslaget återremitterats. Förhoppningsvis gör ansvariga en djupare analys av arbetet innan ett nytt förslag presenteras.  

LRF Mälardalen kommer att fortsätta stötta medlemmar och kommungrupper i vattenskyddsfrågan under 2021. Utgångspunkten är självklart att inrättandet av vattenskyddsområden inte får omöjliggöra eller ställa orimliga krav som försvårar livsmedels- och skogsproduktionen

Eleonore Marcusson, verksamhetsutvecklare
eleonore.marcusson@lrf.se

Mats Ekström, styrelseledamot
ekstrom.mats75@gmail.com

Fakta

  • EUs ramdirektiv för vatten och Riksdagens beslut om Sveriges miljömål innehåller båda krav att skydda dricksvattentäkter. 
  • Kommuner och länsstyrelser har rätt att utpeka vattenskyddsområden.
  • Arbetet med att skydda dricksvattentäkter ska enligt det senaste förslaget vara klart till år 2025.
  • Ett beslut om inrättande av skyddsområde innehåller en områdesavgränsning med olika zoner samt tillhörande skyddsföreskrifter. 
    -
    Skyddsföreskrifterna reglerar verksamheter och åtgärder som är förbjudna kräver tillstånd eller anmälan.

Läs mer

Lönsamt jordbruk måste gå hand i hand med vattenskydd