Under hösten har LRF Mälardalen och Mellanskog arrangerat tre dialogmöten där olika angelägna frågor diskuterats.

Ökad skogsproduktion ger möjlighet till ett mer biobaserat samhälle 

Höstens första dialogmöte handlade om produktionsskogsbruk, klimatnytta och biologisk mångfald och genomfördes strax utanför Västerås. Vid mötet deltog sex riksdagsledamöter och en EU-parlamentariker från fem olika partier. Politikerna visades runt på en slinga i skogen där skogsägaren Thomas Claesson berättade om skogsbestånd i olika faser och de olika vägval som en skogsägare står inför. 

Gunnar Lindén från LRF Skogsägarna förklarade hur hur skogsägares insatser många gånger leder till bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden och att Sverige och svenska skogsägare gör mer för mångfalden än vad myndigheterna ofta ger sken av.

Även professor Rolf Björheden, SkogForsk, deltog i mötet och förklarade hur Sveriges skogar binder mycket koldioxid där skogsråvaran sedan bidrar till att ersätta fossilbaserade produkter och ytterligare bromsa växthuseffektenKort sagt, ett aktivt skogsbruk ger möjligheter till ett mer biobaserat och klimatsmart samhälle. 

God vägfunktionalitet en förutsättning för tunga vägtransporter 

Att jord- och skogsbrukets tunga transporter kräver ett välfungerande vägnät var ett budskap som politiker från kommun, region och riksdag fick höra mer om när de besökte Johan Lindgren på Backa gård i Vallentuna. 

Dagen inleddes med att Ulrika Honauer, nationell avdelningschef för vägunderhåll på Trafikverket, berättade att det krävs åtgärder om cirka 3 miljarder per år för att det statliga vägnätet inte ska försämras. Det är resurser som Trafikverket inte har i sin budget och därför syns försämringar på alla statliga vägar. Ofta blir underhållet av det finmaskiga vägnätet på landsbygden mest eftersatt.

Ann-Britt Asplund, logistikansvarig på Mellanskog, tog vid och berättade att undermåliga vägar ofta påverkar skogbrukets transporter mycket negativt. Politikerna bjöds här på en åktur bakom en virkesbil lastad enligt vägbärighetsklass 2 där bilen bara lastats till 60 procent jämfört med hur samma bil lastas om den framförs på vägar med vägbärighetsklass 1. Under åkturen visades konkreta exempel på hur vägnätet behöver förbättras för att de tunga transporterna ska fungera

- Vår förhoppning är att politiken och Trafikverket tar med sig våra inspel i arbetet med en ny infrastrukturplan, sa LRF Mälardalens ordförande Per Pettersson.   

Kan vi minska viltolyckorna och viltbetestryck på skog och grödor? 

Viltets betesskador på ungskog och jordbruksgrödor uppgår till mångmiljardbelopp varje år. LRF och Mellanskog anser därför att Sveriges viltförvaltning behöver inriktas mot att förebygga viltbetestrycket om de nationella strategierna för livsmedel och skog ska bli verklighet. 

I ett möte utanför Enköping visade markägaren Magnus Eriksson upp viltskador i en tallungskog och i en medelålders granskog för sex riksdagsledamöter från fyra partier. Det blev diskussionsunderlag för hur skogssektorn påverkas av viltskador. Skogsstyrelsen redovisade här exempel på hur viltskadorna i skogsbruket utvecklats över tid och i skilda landsdelar, vilket påverkar hela skogsbranschen negativt med lägre produktionsvärden och färre arbetstillfällen i skogsindustrin, vilket i sin tur ger lägre skatteintäkter för kommuner och stat 

LRF informerade också om viltskadornas konsekvenser för jordbrukets produktion 

LRF och Mellanskog framförde därefter tre åtgärdsförslag

  • Erkänn viltskadorna som ett samhällsproblem
  • Tillsätt en ny jaktlagsutredning 
  • Ta beslut om en effektiv reglering av viltutfordring

BILD: Markägaren Magnus Eriksson på Djurby gård utanför Enköping beskriver för riksdagsledamöter hur hjortskador på granmarker tvingar fram för tidiga avverkningar och hur det får allvarliga konsekvenser för möjligheterna att bedriva skogsbruk.

Håkan Lindström, verksamhetsutvecklare
hakan.lindstrom@lrf.se

Fredrik Melin, ansvarig styrelseledamot för skogsfrågor
fredrik-melin@hotmail.com

Per Pettersson, ordförande, ansvarig för infrastrukturfrågor
hejsta@tyfon.com

Åsa Sikberg, ansvarig styrelseledamot för jakt och vilt
gavastbogard@telia.com