Under våren hörde en markägare av sig till LRF Mälardalen och berättade om omfattande spridning av granbarkborre från ett intilliggande naturreservat. Han hade påtalat problemet för länsstyrelsen i Uppsala län och krävt åtgärder av länsstyrelsen. Länsstyrelsen återkom med förslaget att lägga fångstvirke markägarens skog alldeles intill reservatsgränsen, med tanke att granbarkborrarna lägger sina ägg i fångstvirket, som sedan kan transporteras till närliggande sågverk där för barkning och bevattning vilket förhindrar att insekterna utvecklas. Markägaren menade dock att det var stor risk att inte fångstvirket tas bort i tid och att det borde vara bättre att göra riktade åtgärder i reservatet för att begränsa granbarkborrespridning till omkringliggande skog. 

Med dessa funderingar som grund kallade LRF Mälardalen och Mellanskog till möten under våren med Mälardalsregionens tre länsstyrelser, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket

Länsstyrelserna redovisade vid mötena att de under sista året sett över sina skötselplaner för många naturreservat med äldre gran och försökt begränsa spridningen med barkning av angripna träd, men också använt sig av fångstvirkeDessutom diskuterades stormfällning i nyckelbiotoper där det enligt Skogsstyrelsen finns generell dispens om att stormfällda träd kan avverkas i nyckelbiotoper. Vidare diskuterades möjliga dispenser från reservatsskötselplaner och möjligheter till ersättning för markägare med skogsmark intill naturreservat som sett ökande angrepp av granbarkborre.

Håkan Lindström, verksamhetsutvecklare
hakan.lindstrom@lrf.se

Per Pettersson, ordförande
hejsta@tyfon.com

Fredrik Melin, ansvarig styrelseledamot för skogsfrågor
fredrik-melin@hotmail.com

Fakta

2018 års varma och torra sommar innebar ökad torkstress och nedsatt vitalitet för gran både i Sverige och i stora delar av Europa. Detta innebar startskottet för en kraftig ökning av granbarkborreangrepp. I år fortsatte angreppen i södra Sverige, men spred sig också längre norrut, något som bland andra LRF, Mellanskog och Skogsstyrelsen gemensamt informerat om under kampanjen Stoppa borrarna.

Många enskilda skogsägare har ägnatid åt att inventera sin skog på vindfällen och skadade träd som upparbetats för uttransport. På många håll genomförde Mellanskog och andra skogsaktörer riktade sök-och-plock-åtgärder" för att identifiera angripna träd och ta ut dem ur skogen. 

Mer information på Skogsstyrelsens hemsida om bekämpning av granbarkborre.

Läs mer

Stoppa borrarna: 11 miljoner kubikmeter skog har dött på två år

Åtgärder mot barkborre i skyddade områden

LRF: Skogsägare vid naturreservat måste få ersättning för granbarkborrarnas skador