Med pandemin har det blivit uppenbart hur vi olika nationer är beroende av varandra och hur sårbara vi som nationer kan bli i olika krissituationer. Vikten av att stå redo, ha beredskap och agera solidariskt med andra länder kommer att bli en viktig lärdom för framtiden.

I denna storm så finns det ett antal ljuspunkter jag kort skulle vilja lyfta. Förtroendet för Sveriges bönder och det vi levererar i form av till exempel råvaror, förädlad mat och energi har fortsatt ett genuint och högt förtroende hos allmänheten och konsumenter. Vi står där vi står och utstrålar trygghet och kvalitet. Vi kan med stolthet sträcka på oss då regeringen klassat hela livsmedelskedjan tillsammans med några andra branscher som samhällsviktiga aktörer för att säkra landets verksamhet och försörjning av viktiga produkter och tjänster.

En annan ljuspunkt är att omvälvningarna under året satt framtiden i fokus världen över med frågeställningen hur vi ska skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. Det är nyheter, diskussioner och aktivt agerande kring detta varje dag. Det är precis det fokus LRF har för kommande verksamhetsår där det övergripande målet är att fler ser det gröna näringslivet som del av lösningen för ett hållbart samhälle.

Vi är så rätt i tiden och vi har så mycket att bidra med. Den möjligheten ska vi medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän i LRF ta vara på …för Tillsammans är vi starka!

Christoffer Rinman, tillförordnad regionchef
christoffer.rinman@lrf.se