Under hösten har många medlemmar hört av sig till LRF Mälardalen gällande bolaget Open Infra. Frågorna har bland annat handlat om markupplåtelseavtalet, ersättningsnivån, brist på kontakt med projektledare och återställande av mark. Mot bakgrund av detta har LRF fört (och för fortsatt) dialog med Open Infra för att förtydliga vikten av en bra dialog och ett bra markavtal mellan nätägare och markägare.

Markägare har alltid rätt att säga nej

Viktigt att komma ihåg är att en markägare alltid har rätt att säga nej till att underteckna ett markupplåtelseavtal. För det fall att så sker behöver nätägaren ansöka om ledningsrätt hos Lantmäteriet. Fiberledningar omfattas av den så kallade fyramånadersreglen, vilket innebär att hanteringen hos Lantmäteriet av ledningsrätter är prioriterad och ett beslutet måste tas inom fyra månader från en komplett inlämnad ansökan.


Angelica Billevik, LRF, föreläste under hösten för förtroendevalda i Mälardalen om markupplåtelseavtal och ersättning vid fiberdragning för att stärka kunskapen om vilka rättigheter du som markägare har när någon vill gräva för fiber på din mark. FOTO: Sofia Weimarck

Post- och telestyrelsen (PTS) har beviljat stödmedel till Open Infra i 157 områden i Sverige, varför vi kan förvänta oss fortsatta frågor i ämnet.

Angelica Billevik
angelica.billevik@lrf.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta LRFs juridiska vägledning alternativt Angelica Billevik, LRF, 010-184 41 49.

Fakta

Vid fibergrävning är markupplåtelseavtal samt placeringen av ledningen en mycket viktig del. Ombesörjning av kartredovisning, ersättning, ansvar för framtida skador och hänvisning till Robust Fiber ska ingå. LRF har tagit fram ett förslag på avtal och det går bra att jämföra detta avtal med det avtal du blir erbjuden. Vidare är det viktigt att förläggningen sker enligt branschstandarden Robust Fiber. Detta är anvisningar som beskriver de minimumkrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.

Följande punkter anser LRF ska återfinnas i ett markupplåtelseavtal:

  • Markägaren ska inte bli ersättningsskyldig för framtida eventuella skador på ledningen vid normalt brukande av åker och skog om ledningen varit felaktigt förlagd eller felaktigt markerad.

  • Om markägaren avser vidta åtgärder som kan skada ledningen ska ledningsägaren anvisa lämpliga skyddsåtgärder och ersätta markägaren för eventuella merkostnader.

  • Regleringen av eventuella skador på mark och gröda bör vara tydligt. Befintliga dräneringsledningar samt dag- respektive spillvattenledningar som berörs av ledningsarbetena ska återställas på ett sådant sätt att ledningarnas funktion inte försämras.

 

Juridisk vägledning för alla medlemmar

Har du som företagarmedlem en juridisk fråga kopplat till ditt företagande inom de gröna näringarna? Eller har du som personmedlem en juridisk fråga av mer privat karaktär? Sedan i höstas kan samtliga LRF-medlemmar nyttja medlemsförmånen Juridisk vägledning. Läs mer.