För att skapa en dialog om den tekniska utformningen av NordSyd-projektet med riksdagsledamöter, regioner och länsstyrelser arrangerades i september ett dialogmöte. Vid mötet deltog fem riksdagsledamöter, ett tiotal deltagare från länsstyrelser och regionförbund samt ett tiotal förtroendevalda från LRF, Mellanskog och Norra Skog.

Vid mötet diskuterades effekter av luftburna respektive markförlagda ledningar för boende, byggande, brukande och bränder. Särskilt betonades att mark- och sjöförlagda ledningar minimerar intrånget på jordbruks- och skogsmark.

Fördelar med markförlagda ledningar

Professor Jonny Hylander, tillika lokalavdelningsordförande i Tosteröd-Fotskäls LRF, höll en teknisk-ekonomisk presentation och informerade om att Sverige faktiskt exporterar el i nuläget och att behovet av överföringskapacitet från elprisområden i norr till söder troligtvis täcks snabbare med investering i mark- eller sjöförlagd likströmsteknik jämfört med luftledningar baserad på traditionell äldre växelspänningsteknik. Han menade också att mark- och sjöförläggning av elledningar minimerar negativa externa effekter och troligtvis ger marginellt dyrare investeringskostnad samtidigt som driftskostnaderna minskar.

För opinionsbildning och debatt om NordSyd-projektets tekniska utformning har två debattartiklar publicerats i Svenska Dagbladet underskrivna av LRF:s riksförbundsstyrelse, förtroendevalda i flera LRF-regioner, Mellanskog och Norra Skog. Du kan läsa dem här och här.

Håkan Lindström
hakan.lindstrom@lrf.se 

Läs mer

Mer om dialogmötet

Om NordSyd-projektet på Svenska Kraftnäts hemsida