Tack vare LRFs gedigna näringspolitiska arbete begärde ett stort antal kommuner överprövning av åtgärdsprogrammet. Även den nationella myndigheten Havs- och vattenmyndigheten har begärt att regeringen överprövar programmet.

Vattenmyndigheterna har nyligen tagit beslut om åtgärdsprogrammet med reservation om att beslutet ska upphöra att gälla utifall regeringen begär överprövning. LRFs representanter i vattendeligationerna för Södra Östersjön och Västerhavet har reserverat sig mot beslutet. För Norra Östersjön, dit Mälardalen hör, har LRF ingen representant. 

Åtgärdsprogrammet överprövas

Dagarna före jul kommer regeringen med ett positivt besked. De har beslutat att överpröva Vattenmyndigheternas åtgärdsförslag i EUs vattendirektiv efter att Havs- och vattenmyndigheten och ett fyrtiotal kommuner begärt det.

Omöjligt att genomföra

LRF anser fortfarande att mycket av innehållet är omöjligt att genomföra såväl praktiskt som ekonomiskt och att ingen hänsyn tas till hur stor miljönytta åtgärden kommer att göra i förhållande till kostnaden. Man tar inte heller hänsyn till vilka behov jordbruket har för att uppfylla målen om ökad livsmedelsproduktoion. LRF har därför verkat för att regeringen tar beslut om överprövning. Positiva förändringar är att i VISS (databasen VattenInformationSystemSverige) har den tveksamma åtgärden tvåstegsdiken plockats bort och ersatts med åtgärderna precisionsodling och avfasning av dikeskanter.

Eleonore Marcusson
eleonore.marcusson@lrf.se 

Fakta

Vattendirektivet
EU:s vattendirektiv syftar till att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas vatten så att kommande generationer får tillgång till bra vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Vattenförekomster klassas utifrån olika parametrar som till exempel växter, djur, vattenkemi och vattendragets form och hydrologi. Tillsammans utgör parametrarna ekologisk status. Alla vattenförekomster ska uppnå god status, om inte Vattenmyndigheten beslutar om undantag.

Arbetet sker i sexårscykler där vattenförekomsterna kartläggs och klassas, åtgärdsprogram tas fram med uppdrag till myndigheter och kommuner. Först därefter kan enskilda markägare komma att beröras direkt, genom kommunens miljötillsyn, länsstyrelsens tillsyn av vattenförekomster eller genom att söka stöd för åtgärder som till exempel att anlägga våtmarker.

Vattendistrikt, -delegationer och -myndigheter
Sverige är indelat i fem vattendistriktområden, Mälardalen tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt. Till varje vattendistrikt finns dels en vattendelegation med representanter utsedda av regeringen, dels en vattenmyndighet. Vattenmyndigheterna är den regionala nivån och Havs- och vattenmyndigheten är den nationella myndigheten.

LRFs synpunkter till åtgärdsprogrammet
LRF Riks, LRF Mälardalen med flera regioner och många av LRFs kommungrupper skickade innan den 30 april in synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram. LRFs övergripande synpunkter är bland annat att:

  • Den totala kostnaden som innebär att hela åtgärdspaketet i alla sina delar omfattar tiotals miljarder kronor mer än de beräknade 24 miljarderna. De totala konsekvenserna av de föreslagna fysiska åtgärderna i vattendragen är inte utredda.
  • Fosforläckaget från åkermarken har sedan 1995 minskat med cirka 10% enligt SMED, men enligt åtgärdsprogrammet behöver många vattenförekomster minska fosforkoncentrationen med mer än 50% för att nå klassgränsen god/måttlig. Det är orimligt.

Läs mer

Vattendirektivet, VISS och LRFs trestegsmodell

Det här tycker och gör LRF i vattenfrågan

Mer om vatten