Varmt välkommen ut på landsbygden, men ta hänsyn till betande djur och växande gröda. 

Allemansrätten ger alla människor rätt att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär och svamp. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor.

Det är inte tillåtet att beträda odlingsmark med växande gröda eller skogsplanteringar. Man får inte heller störa betande djur. Så de där snygga selfiesarna med blommande rapsfält får man ta från sidan av vägen och de söta lammen får man fota på avstånd.

Fråga först

Det är alltid förbjudet att ta sig fram över åkrar under den tid på året när det finns risk för att grödan kan ta skada. Ansvaret vilar på dig som går, cyklar, rider eller skidar att se till så att marken inte skadas. Ibland kan det för en utomstående vara svårt att bedöma risken för skada på växtligheten på en åker eller en vall (gräsodling till foder), därför är det alltid bäst att prata med markägaren.

Allemansrätten omgärdas av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Högsta domstolen har slagit fast att man inte får orsaka markägaren ”olägenhet eller nämnvärd skada”. Man får inte heller kränka markägarens ekonomiska intressen. Den näringsverksamhet som bedrivs på en gård, till exempel jord- och skogsbruk, har alltid företräde framför allemansrätten.