Det är skillnad på kött och kött, och på grönt och grönt. Svenskproducerad mat är klimatsmart, har låg antibiotikaanvändning och bidrar till den biologiska mångfalden. Så vad du än äter - välj svenskt i matbutiken och på restaurang. Du bidrar då till en bättre miljö och lägre klimatpåverkan.

Välj svenskt och värna om

 

- Klimatet

Transporter står för en stor del av klimatutsläppen, att handla närproducerat är ett mer hållbart val.  

Svensk mjölk- och köttproduktion har avsevärt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Svensk nötköttsproduktion ger 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet och svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp. 

Svensk frukt och svenska bär, grönsaker och blommor odlas med låg klimatpåverkan. Sedan början av 2000-talet har energiförbrukningen i växthusodlingen mer än halverats samtidigt som användningen av fossila bränslen har minskat med över 80 procent.

- God djurhållning och låg antibiotikaanvändning

Den svenska djurskyddslagen är den strängaste i världen. Vi har friska djur och lägst antibiotikaanvändning i EU. Både i och utanför Europa ger man antibiotika till friska djur i tillväxfrämjande syfte eller som ersättning för hygienåtgärder och god djuromsorg, det gör man inte i Sverige.

- Öppna landskap och biologisk mångfald

Svensk livsmedelsproduktion och betande djur ger öppna landskap och biologisk mångfald. Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, blommor och insekter som i sin tur lockar till sig fjärilar och fåglar. Mer än en fjärdedel av de rödlistade arterna i Sverige är beroende av öppna och trädbärande gräsmarker för sin överlevnad.

I en svensk naturbeteshage kan det på en kvadratmeter finnas mer är 40 arter av växter, det är lika stor biologisk mångfald som en tropisk regnskog.

Svenska livsmedel har jämfört med livsmedel från andra länder, små - eller inga - rester av kemiska växtskyddsmedel. Vi har arbetat målmedvetet sedan mitten 1980-talet för att minska mängderna växtskyddsmedel och riskerna för hälsa och miljö.

Som jämförelse använder Tyskland mer än dubbelt så mycket så mycket växtskyddsmedel per hektar som Sverige, Frankrike ungefär tre gånger och Holland fem gånger så mycket.

- Jobben

Jord- och skogsbruk sysselsätter tillsammans 106 600 personer. Varje bonde skapar i sin tur en rad jobb åt andra, både i form av köpta tjänster, förnödenheter och i vidareförädling.