Om regionen

Örebro län har skogs- mellanbygds- och slättlandskap. De vanligaste produktionsgrenarna bland de cirka 4000 medlemmarna är spannmålsodling och skogsbruk. Landytan är  850 439 hektar varav 13 procent är jordbruksmark (åker, bete och äng) och 68 procent skogsmark. Ett av fem jordbruksföretag i Örebro län har djur. LRF Örebro, med ordförande Per Willén i spetsen, jobbar för att vara en stark röst som synliggör det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på landsbygden.

Så funkar den regionala organisationen

Lokalavdelningsordförande, kommungrupp, regionstämma, årsmöte, personalen på regionkontoret, valberedningar.... Hur hänger det ihop?

LÄS MER om hur den regionala organisationen är uppbygd.

Många medlemmar = en stark röst i samhället

LRF Örebro har 3 978 medlemmar, varav 3411 är företagarmedlemmar som äger och/eller brukar jord och skog. Länets medlemmar finns i 32 lokalavdelningar och tolv kommungrupper. I hela Sverige finns cirka
130 000 LRF-medlemmar.

Genom att vara medlem i LRF tar du parti för landsbygden, du skaffar dig påverkansmöjligheter och du bidrar till en samlad, stark röst i samhällsdebatten och inför näringspolitiska beslut.

LRF är en folkrörelse med visioner

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns i hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. LRF är en folkrörelse så det är du som medlem som hjälper oss att driva rätt frågor. Det vill säga de frågor som är viktiga för dig!


Statistiken kommer från LRFs medlemsregister samt broschyren "Det gröna näringslivet i Örebro län", 2016.