Lokalavdelningar
Alla medlemmar tillhör en lokalavdelning. Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet, som äger rum 15 oktober-30 november. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter såsom studiebesök, kurser, nöjesaktiviteter och informationsmöten i aktuella frågor - allt lika viktigt! Det finns 60 lokalavdelningar i Östergötland. I kalendariet kan du se vad som händer i din lokalavdelning.

Kommungrupper
I Östergötlands 13 kommungrupper bedrivs arbetet utifrån en arbetsordning och är inte stadgebundet på samma sätt som lokalavdelningarna. Kommungrupperna är länken mellan medlemmarna och kommunen, och arbetar huvudsakligen med frågor som rör ägandet och brukandet samt opinionsbildning för goda företagarvillkor.

Regionstyrelsen
I Östergötlands regionstyrelse finns åtta ledamöter som är förtroendevalda lantbrukare från olika delar av länet. Ordförande är Jeanette Blackert, som bor utanför Skänninge.

Regionstämman
Regionstämman är det regionalt högst beslutande organet och hålls varje år i mars månad. Det är fullmäktige som fattar besluten på regionstämman. Varje lokalavdelning väljer beroende på medlemsantal ett antal fullmäktige. På regionstämman väljs bland annat fullmäktige från Östergötland till LRFs riksförbundsstämma. Under stämman behandlas också motioner i aktuella frågor som medlemmarna, genom årsmötet i lokalavdelningen, vill att LRF ska driva på en högre nivå än den lokala.

LRF Ungdomen
Alla LRF-medlemmar under 36 år är automatiskt med i LRF Ungdomen, som fokuserar på frågor och aktiviteter som intresserar yngre LRF-medlemmar. På LRF Ungdomens regionala årsmöte väljs varje år en styrelse samt fullmäktige till regionstämman och fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma. Ordförande är Mimmi Olsson. 

Valberedning
Kandidater till förtroendeposter i lokalavdelningens-, ungdomens- och regionförbundets styrelse föreslås av respektive valberedning.

Regionkontoret
På regionkontoret finns LRF Östergötlands elva medarbetare, som inom sina ansvarsområden arbetar för tre olika LRF-regioner; Södermanland, Östergötland och Örebro län. Tio medarbetare har sin bas på Vreta Kluster, en dryg mil utanför Linköping. Maria Mehlqvist har sin kontorsplats i Örebro. Regionchef är Erik Erjeby.