Mål för livsmedelsstrategin

Matmarknaden och efterfrågan på svensk mat ökar årligen, men antalet bönder som producerar den svenska maten minskar. Även värdet på svensk mat ökar, men värdeökningen kommer inte bonden till godo.

Det är uppseendeväckande att den svenska produktionen av livsmedel krymper både i volym och värde, särskilt när vi vet att konsumenter efterfrågar produkter från svenska gårdar. Denna nedåtgående kurva måste vändas, vilket är en tuff men nödvändig utmaning.

Målsättningen för livsmedelsstrategin är att produktionsvärdet för livsmedel i primärproduktionen ska växa med en procent årligen fram till år 2020.

LRFs initiativ

Inom LRF pågår ett parallellt arbete med att ta fram strategier för ökad konkurrenskraft samt att ta fram metoder och förslag kring hur man kan involvera medlemmar, förtroendevalda och aktörer i livsmedelskedjan. Syftet är att få inspel och förslag på hur man ska vända den negativa utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion.

Arbetet med medlemsdialoger och möten med aktörer i livsmedelsindustrin pågår i syfte att skapa en gemensam förförståelse samt involvera, inspirera, lyssna och ta in förslag från medlemmar, förtroendevalda och livsmedelsaktörer.