Översiktsplan

Översiktsplan är ett dokument som varje kommun tar fram för att visa riktningen för vilken långsiktig utveckling man vill ha i kommunen av den fysiska miljön.  Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

För de som är markägare inom en kommun är det viktigt att se över ett nytt förslag till översiktsplan, detta för att ens egen mark kan ligga under framtida planering utan att man själv vet om det. För att kunna påverka hur en översiktsplan i en kommun ska vara utformad är det därför viktigt att lämna synpunkter under remisstiden. Vi på det regionala LRF kontoret har som mål att tillsammans med respektive kommungrupp lämna synpunkter på de översiktsplaner som kommer ut. LRF bevakar översiktsplanen utifrån de gröna näringarna och landsbygdsperspektiv.  

Detaljplan

En detaljplan är en mer detaljerad plan än själva översiktsplanen. Den anger den fysiska planeringen inom et specifikt och begränsat område inom översiktsplanen. Det kan exempelvis vara en detaljplan på ett nytt föreslaget bostadsområde.  
Detaljplanefrågorna lämnar vi oftast till berörd kommungrupp. Detta på grund av att kommungruppen har en bättre lokalkännedom. Däremot så finns vi på regionkontoret till hjälp om kommungruppen eller du som berörd markägare har frågor eller behöver hjälp. 

Kontakt

Dan Sandberg, Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se
Carin Hoflund, Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog
Telefon: 010-184 25 53
E-post: carin.hoflund@lrf.se