Hänt under 2021:

Ett prioriterat område när det gäller positiv myndighetsutövning är byggnation på jordbruksmark. En viktig uppgift för LRF är att bevaka kommunernas arbete med översiktsplaner och detaljplaner och hur jordbruksmark planeras att användas. Det är därför ett ständigt pågående arbete att lämna synpunkter på remisser och under våren har vi svarat på ett flertal remisser samt bistått kommungrupper som också är engagerade i denna fråga. För LRF är det viktigt att värna jordbruksmarken från stora exploateringar samtidigt som ett enstaka bostadshus på en sämre bit mark ska vara möjligt att bygga.

 

Kontakt

Carin Hoflund, Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog
Telefon: 010-184 25 53
E-post: carin.hoflund@lrf.se
Dan Sandberg, Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se