Hållbarhetsambassadörerna har trots pandemin hittat vägar att möta konsumenter, medlemmar och beslutsfattare för att förmedla LRFs hållbarhetsbudskap. När Coronarestriktionerna lättade har man tagit emot besökare på gårdarna och då kunnat berättat om LRF hållbarhetsarbete mitt i en gårdsmiljö. Flera av ambassadörerna har kontaktat skolor i sitt närområde och erbjudit gårdsbesök. Det finns många roliga berättelser från de besöken. ”Nej, du kan verkligen inte vara en riktig bonde, sa en skoltjej till en av de kvinnliga lantbrukarna”. Ett annat exempel som visar att det finns behov att visa produktionen i verkligheten är en besökare som ”trodde att det unika med svenska grisar är att de har hår på trynet.” Ambassadörerna har också medverkat vid Öppen gård aktiviteter på sin egen eller andras gårdar och vid konsumentaktiviteter tillsammans med ICA. Hållbarhetsambassadören Malin Gustafsson har även haft ett flertal gymnasieelever på besök på sin mjölkgård.

Kommunicerat hållbarhetsbudskapet

Under den Corona-stängda perioden har ambassadörerna kommunicerat hållbarhetsbudskapet via filmer och sociala medier. Exempelvis så visades en film om Hagshults Kopensionat på Jönköpings klimatråds klimatkonferens, där Ulrika Björnhag berättar om produktionen. Några av ambassadörerna har varit flitiga skribenter i sociala medier och det har gett mycket gensvar från följare.  En av hållbarhetsambassadörerna har medverkat i projektet Sustainargies i en workshop som anordnades på Jönköpings University. Studenterna var mycket nöjda med träffen och LRF i sin tur fick inspel hur vi bättre kan nå ut med våra hållbarhetsbudskap inom LRF. 

Hållbarhetsarbetet har också presenterats i regionens nyhetsbrev. Under rubriken ”Unika naturvärden tack vare betande djur” berättar hållbarhetsambassadörerna Emma Hartelius och Amanda Karltorp om sitt arbete.

Internt arbete

Hållbarhetsambassadörer har också inbjudits att tala och berätta om hållbarhetsarbetet på LRF samlingar med kommungrupper och lokalavdelningar. Ambassadörerna har upplevt det som värdefullt att leverera siffror och fakta om Sveriges goda status vad det gäller miljö och produktion. En av ambassadörerna var förvånad att många inom LRF inte kände till hur bra produktionen är i Sverige jämfört med övriga världen. Alla kände inte till att Sverige har bland den lägsta antibiotikaanvändningen. En av hållbarhetsambassadör utrycker att hon ”vill ge medlemmarna också positiva budskap vad man kan göra för att minska klimatpåverkan och förbereda sig inför klimatförändringar, många tycker att de bara hör berättelser om pest och pina”.

Flera av ambassadörerna har medverkat på externa möten med många olika intressenter inbjudna, LRF, Naturskyddsföreningen, Rotary, politiker mm. Man upplevde att det var stor efterfrågan på sakkunskap och erfarenhet från praktiskt jordbruk på dessa möten.

Framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorer i arbetat är att hållbarhetsambassadörerna är bra på att möta människor och öppna för samtal. De är sociala och inbjudande samt informativa inom många områden. De personliga mötena med konsumenten eller beslutsfattaren har öppnat ögon för den hållbara svenska produktionen. En konsument utbrister efter ett besök på en modern ladugård ”Nu kommer jag bara köpa svenskt närproducerad mat hädanefter”. På eventet delades ut knappar där det stod ”Jag bryr mig”. Flera av besökarna tog knappar och satte stolt på den på sin jacka, vilket visar att besökare blev positiva till svensk produktion.

En annan framgångsfaktor vid möten har varit att arrangera hållbarhetsquiz. Det användes vid ett flertal tillfällen. Quizen anordnades som en tipsrunda runt gården. När man gått ”rundan” rättade vi svaren direkt och det blev då ett naturligt tillfälle till samtal och dialog kring mat och produktion. Många deltagare blev förvånade hur mycket mat som importeras till Sverige men som kan produceras här. Det var också nytt för många att den svenska produktionen sker generellt med lägre klimatpåverkan och bättre djurvälfärd jämfört med övriga EU.

Ytterligare en framgångsfaktor har varit att ha gemensamma möten såsom tex hållbarhets-fika som anordnas via riks eller regionalt. Det blev bra tillfällen för erfarenhetsutbyte. En fråga som diskuterades på ett gemensamt fika var att en studie visar att 8 av 10 av LRF privata skogsägare var positiva till ökade naturvärden i sin skog. Hur vi sen ville förmedla fördelarna med frivillighet, egen kunskap och ansvar och engagemang i hållbarhetsfrågorna var något som diskuterades bland hållbarhetsambassadörerna. Det har också varit värdefullt med de utbildningar som gavs via LRF-riks i hållbarhet. 

Utmaningar

 Det som varit mest utmanande under kampanjperioden har varit att hitta nya vägar för samtal beroende på Coronarestriktioner. Några av hållbarhetsambassadörerna blev flitiga skrivare på Instagram, Facebook och Twitter. De fick flera följare och många kommentarer på deras inlägg. En av ambassadörerna har utvecklat samarbete med HS där man låter skolklasser göra digitala besök på gården.

En annan utmaning har också varit att få tiden att räcka till för samtal på olika sätt. För flera av ambassadörerna, som haft andra heltidsarbeten, har det varit svårt att hinna med att göra så mycket som de hade velat. 

En ytterligare utmaning för hållbarhetsambassadörerna var att det ibland kändes svårt att arbeta ensam. Det var en del frågor och funderingar som ibland var svåra att svara på. De träffar med andra ambassadörer och experter var då till stor nytta. I den gruppen kunde man bolla idéer och samverka på olika sätt.

Sammanfattningsvis har arbetet med hållbarhetsambassadörskapet lett till många samtal, både externa och interna, och det har gjort att produktionen och hållbarhetsfrågorna har kommit upp på agendan. Intresset för svenska hållbara råvaror har ökat!  

Kontakt

Helena Elmquist, Regional sakkunnig. Hållbarhet, klimat och miljö. Vatten.
Mobil: 070-622 77 09
Telefon: 010-184 25 21
E-post: helena.elmquist@lrf.se