Varför en skogsstrategi?

Blekinges skogsstrategi är den regionala förlängningen av det nationella skogsprogrammet. I huvudsak är det nationella skogsprogrammet kopplat till den brukade skogen. Därför är den regionala strategin fokuserad på den brukade skogen även om den obrukade och den skyddade skogen också berörs.

Den regionala strategin ska bidra till att skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt i Blekinge. Den ska peka på de utmaningar och möjligheter som finns här, som en del av en nationell och global kontext. Strategin ska tydliggöra skogens roll i denna tid av klimatförändringar och minskande biodiversitet, men också i utvecklingen av företagande, sysselsättning, jämställdhet och folkhälsa. Den ska fungera vägledande och inspirerande för de aktörer som berörs av verksamheter med koppling till skogen i Blekinge.

Visionen - Livskraft i Blekinges skogar

I strategin finner man visionen: Vi vill skapa skogar som är långsiktigt lönsamma, har höga naturvärden och är trivsamma att vistas i. Visionen kompletteras med tre huvudområden med varsina målbilder som gör visionen för skogen tydligare.           1. Hållbar tillväxt av biomassa i livskraftiga skogar, 2. God sysselsättning i ett varierat landskap och 3. Aktivitet och engagemang i skogen baserad på mångfald och kunskap. En gemensam vision för ALLA. Under dessa tre huvudområden finns strategierna för att nå målbilderna.

- Jag är glad att strategin nu finns på plats så att vi har gemensamma mål att arbeta emot och ett gemensamt förhållningssätt till hur skogen och skogsnäringen ska utvecklas i Blekinge. Vi har sen tidigare varit med om att ta fram den småländska skogsstrategin och den har ju visat sig vara ett utmärkt dokument att gå tillbaka till när beslut ska fattas, sa Håkan Lundgren, dåvarande ordförande LRF Sydost, i samband med att den lanserades.

Nästa steg – en handlingsplan

Nu när strategin finns på plats är det dags att ta fram en handlingsplan. Ansvarig organisation för strategins långsiktiga arbete är Länsstyrelsen Blekinge och det kommer att finnas en sammanhållande operativ samordnare med länsstyrelsen som uppdragsgivare.

Korta fakta om skogsbruket i Blekinge:

  • Blekinge domineras av enskilda skogsägare, över 90 % av skogsarealen, jämfört med just under hälften nationellt.
  • Det finns ca 5500 enskilda skogsägare i länet.
  • Mindre skogsfastigheter om i snitt 30 ha är typiskt.
  • Blekinge har högre andel småskaligt skogsbruk än Sverige nationellt och många är självverksamma.
  • Bioekonomin utgör ca 7 % av sysselsättningen, vilket är i nivå med det nationella snittet.
  • I Blekinge avverkas cirka 1,5 miljoner m³sk per år. Angränsande län tar emot huvuddelen av sågtimmer, medan stora volymer massaved och sågverksflis kommer från andra län och förädlas i Blekinges massabruk som producerar 400 000 ton massa per år, från 1,8 miljoner m³fub virke varav ca hälften är lövmassaved.
  • De flesta skogsägare har huvudinkomsten från annat än skogsbruk, och en ökande andel bor på annan plats.
  • Utöver olika typer av arrenden kombineras skogsbruk med stuguthyrning, entreprenadverksamhet eller mindre sågverk. Dessa inkomster är för många skogsägare grunden för att kunna verka på landsbygden. Den småindustriella verksamheten inom skogssektorn i Blekinge har minskat under en lång period. Av de förr så vanliga små sågverken finns ett fåtal kvar.
  • Den egna arbetsinsatsen minskar och skogsägare köper oftare tjänster.

Bakgrund till Blekinges skogsstrategi

År 2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram för Sverige. Skogsstyrelsen fick i uppdrag att fördela medel för regionala dialoger och strategier som stöttade detta. Dialogen skulle leda till ökad förståelse mellan olika perspektiv på brukande av skog och bidra till att hantera nuvarande och framtida skogspolitiska utmaningar. På regional nivå, genom länsstyrelserna, skulle samarbete och samverkan ske mellan offentliga aktörer, näringsliv och intresseorganisationer.

I Blekinge påbörjades arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi under hösten 2018. Projektledare tillsattes och styrgrupp sattes samman bestående av representanter från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Blekinge.

Styrgruppen för strategin består av:

Ordförande Helena Morgonsköld, Länsråd, Länsstyrelsen Blekinge

Daniel Bengtsson, Områdeschef, Södra skogsägarna

Karin Eickhoff, Regionchef, LRF Jönköping-Sydost

Elsa Eneman, Funktionschef, Länsstyrelsen Blekinge

Ian Hamilton, Skåne-Blekinge Jordägareförbund

Johan Harrysson, Distriktschef, Skogsstyrelsen

Anders Lindoff, Naturskyddsföreningen i Blekinge

Helene Reiter, Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Här kan du ta del av Blekinges skogsstrategi i sin helhet

Kontakt

Karin Eickhoff, Regionchef
Telefon: 010-184 25 27
E-post: karin.eickhoff@lrf.se