Hänt under 2021:

Under 2021 har LRF valt att lyfta upp vatten som ett prioriterat område då det är ett ämne som har identifierats ha en stor påverkan på många av de gröna näringarnas verksamheter. Som en del av detta arbete har en nationell fokusgrupp skapats där vattensakkunniga inom LRF från hela landet ingår. 

Vattendirektivet

Fokusgruppen har under första halvan av året arbetat med vattendirektivet och den remiss som besvarades i april. Förutom nationella och regionala yttranden på remissen har ett stort arbete gjorts i LRF:s kommungrupper. Inom Skåne, Jönköping och Sydost har ungefär 25 kommungrupper skickat in en mer lokal syn på Vattendirektivet till Vattenmyndigheterna. Läs mer här!

LRFs arbete har även bidragit till diskussioner bland annat i riksdag och regering om innehållet i åtgärdsprogrammen. LRF:s synpunkter fick också stöd av många tunga myndigheter så som Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket.

I samband med att vattendirektivets samrådsperiod var inne i sin slutfas och det nya direktivet var ute på remiss kommunicerades mycket kring möjligheten att vara med och påverka. Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost, skrev en krönika om detta i Land Lantbruk. ”Det är oerhört viktigt att vi inom LRF får med våra synpunkter på det nya direktivet”

Under året har vi även arrangerat ett webbinarium under en VIP onsdag på temat vattendirektivet.

Nya regler för dikesunderhåll

En god nyhet är att allmänt förbud upphävdes vid årsskiftet 2021 efter diskussioner med Jordbruksverket gällande att lägga rensmassor från dikesunderhåll på betesmark i “Förordningen om natur- och kulturvärden i jordbruket”. Läs mer om hur LRF arbetat med detta här!

Vattenskyddsområden

Under 2021 har LRF Sydost och LRF Jönköpings län varit involverade i flera processer kring upprättandet av vattenskyddsområden även om pandemin verkar ha lagt en hämsko även på kommunernas arbete inom detta område. De stora frågorna med vattenskyddsområden handlar dock fortsatt om gödsel, växtskydd och uppställning av maskiner.

En stor del av arbetet inom verksamhetsområdet ”vatten” handlar om att hjälpa medlemmar i regionerna med olika frågor kopplat till vatten samt att på olika sätt ha en dialog med länsstyrelserna, Jordbruksverket och andra myndigheter. Många frågor från medlemmar rör hur man ska tolka skyddsföreskrifter i vattenskyddsområden och hur man för en bra dialog med kommunen. Andra frågor som ofta dyker upp är till exempel vad som gäller vid vattenuttag, anslutningar till kommunalt VA och enskilda avlopp, rättigheter och skyldigheter kring markavvattningsföretag samt hur man hanterar översvämningar som är ett resultat av exploatering. 

Vi sitter även med i en nationell samverkansgrupp med flera myndigheter i ett MSB-finansierat beredskapsprojekt på temat Robust enskild vattenförsörjning. 

Kontakt

Anna Arnesson Bergengren, Verksamhetsutvecklare Vatten
Mobil: 010-18 44 237
Telefon: 076-69 85 332
E-post: anna.arnesson.bergengren@lrf.se