Klicka här för att läsa vad LRF tycker och gör i olika vattenfrågor.

 

Aktuella regionala vattenfrågor

 

Vattendirektivet

Fokusgruppen har under första halvan av året arbetat med vattendirektivet och den remiss som besvarades i april. Förutom nationella och regionala yttranden på remissen har ett stort arbete gjorts i LRF:s kommungrupper. Inom Skåne, Jönköping och Sydost har ungefär 25 kommungrupper skickat in en mer lokal syn på Vattendirektivet till Vattenmyndigheterna. Läs mer här!

Nya regler för dikesunderhåll

En god nyhet är att allmänt förbud upphävdes vid årsskiftet 2021 efter diskussioner med Jordbruksverket gällande att lägga rensmassor från dikesunderhåll på betesmark i “Förordningen om natur- och kulturvärden i jordbruket”. Läs mer om hur LRF arbetat med detta här!

Vattenskyddsområden

Under 2021 har LRF Sydost och LRF Jönköpings län varit involverade i flera processer kring upprättandet av vattenskyddsområden även om pandemin verkar ha lagt en hämsko även på kommunernas arbete inom detta område. De stora frågorna med vattenskyddsområden handlar dock fortsatt om gödsel, växtskydd och uppställning av maskiner.

En stor del av arbetet inom verksamhetsområdet ”vatten” handlar om att hjälpa medlemmar i regionerna med olika frågor kopplat till vatten samt att på olika sätt ha en dialog med länsstyrelserna, Jordbruksverket och andra myndigheter. Många frågor från medlemmar rör hur man ska tolka skyddsföreskrifter i vattenskyddsområden och hur man för en bra dialog med kommunen. Andra frågor som ofta dyker upp är till exempel vad som gäller vid vattenuttag, anslutningar till kommunalt VA och enskilda avlopp, rättigheter och skyldigheter kring markavvattningsföretag samt hur man hanterar översvämningar som är ett resultat av exploatering. 

Vi sitter även med i en nationell samverkansgrupp med flera myndigheter i ett MSB-finansierat beredskapsprojekt på temat Robust enskild vattenförsörjning.