Vägen till ett hållbart jordbruk och ett skyddande av våra vatten är inte ökade regler och begränsningar. Vi vill istället att de viktigaste styrmedlen ska vara rådgivning, utbildning, forskning och lokal vattendialog.

________________________________________________________________________

Hjälp oss att fånga vattnet på land

Vattenbristen är delvis orsakad av för lite nederbörd, men också av att vi har rätat och fördjupat diken och vattendrag så att grundvattnet tappas av, och regn- och dräneringsvatten spolas ut för snabbt så grundvatten inte hinner bildas. För att minska avrinningen finns det en unik möjlighet som markägare har att få vattnet att stanna kvar genom att göra en mindre dämning. 
Informationsfolder pdf
Informationsfolder pdf för utskrift

Trestegsmodellen - för en trygg dricksvattenförsörjning

Trestegsmodellen  är LRFs förslag på ett förbättrat arbetssätt som syftar till att ge ett långsiktigt skydd för dricksvattentillgångarna samtidigt som det löser de intressekonflikter som uppstår på ett rimligt och kostnadseffektivt sätt. Modellen utgår från att samexistens mellan dricksvattenuttag och livsmedelsproduktion etc normalt bör vara möjlig men att olika hänsynskrav och försiktighetsmått kan behöva ställas.

Läs mer i pdf:erna.

________________________________________________________________________