Lantbrukare med stora djurbesättningar riskerar att få störst problem om brunnarna börjar sinar. En ko dricker cirka 100 liter vatten per dag och det är lantbrukarens eget ansvar att se till så att djuren får tillräckligt med vatten.

Gör en handlingsplan

Vi uppmanar alla lantbrukare med djurbesättningar att lägga upp en krisplan. Förr eller senare kan vattenbristen drabba alla i regionen. Gör den nu, om vattnet i brunnen sinar är det bra att ha tänkt över möjliga alternativ. 

Vad kan jag som lantbrukare göra?

Under åren 2016, 2017 och 2018 har lantbrukare i olika delar av landet drabbats av sinande brunnar. 2018 var också ett extremt dåligt år sett till odlingen på grund av den låga nederbörden. Nedan har LRF uppdaterat den checklista som togs fram redan 2017 för att underlätta till ett samlat grepp om sin vattensituation.

  1. Mät vattennivån i brunnen

Grävd brunn är enkel att loda eller mäta med sticka. Följ upp med regelbundna mätningar för att se eventuell förändring. Djupborrad brunn är svårare att kontrollera vattennivån i. Olika tekniska lösningar finns för att kolla, läs om dem i frågor och svar.

  1. Spara på vatten

Läckande vattenkoppar eller ledningar? Är ledningarna till beteshagar täta? Fundera igenom rutiner kring daglig spolning av mjölkgrop eller mjölkningsrobot, det kan finnas många liter att spara. Kan tvätt av stall och maskiner på något sätt effektiviseras? Se över hushållets och hyresgästers förbrukning. Kan ytvatten istället användas för vissa moment, till exempel maskintvätt?

  1. Vatten från sjö eller vattendrag

Hur är kvaliteten på ytvattnet? Vilka kvalitetskrav finns för min produktion? Kan jag ta hand om överskottsvatten i anlagda dammar eller liknande? Anmälan fordras i regel till Länsstyrelsen. Vilka tekniska anordningar behövs för att kunna hämta vattnet? Pump (el- eller bensin/dieseldriven), rörledningar, filter, rening, tankvagn med mera.

  1. Grundvatten

Hur du tidigare haft sviktande vattentillgång i en borrad brunn finns stor anledning att agera. Borra nytt eller borra djupare? Brunnsborrare kan vara svåra att få tag på…

LÄS MER: Grundvattennivåerna från SGU

LÄS MER: Anläggning av brunn

LÄS MER: Grundvatten.nu uppdaterar läget

  1. Vatten från kommunen

Erfarenheten från tidigare år är att transporten är det dyra om man tvingas köpa vatten från kommunen. Stora olikheter har framkommit då några kommuner kört till självkostnadspris medan vissa andra använt ”normal” taxa.

Lyft frågan via LRFs kommungrupp redan innan läget är akut

Kommungruppen bör ha en upparbetad kontakt med kommunen och kan tala för kommunens alla företagare inom det gröna näringslivet

Tar du egen kontakt med kommunen så förklara vilka åtgärder du som företagare har vidtagit för att förekomma vattenbrist men att du vill ha en dialog innan brunnen sinar. Säkerställ att din tänkta vattenleverantör har tankar som är lämpliga för transport av dricksvatten. 

  1. Prata med grannarna

Hur ser grannarnas vattensituation ut? Tillgång och förbrukning? Kan ni hjälpa varandra? Bestäm i förväg hur ersättningen ska se ut om ni behöver köpa vatten av varandra. Förbereda för en provisorisk ledning? Tankvagn? Men prata också om hur du mår och din situation. Inget blir bättre av att stänga in det jobbiga. 

  1. Foderförsörjning

Bör sommarens bete planeras på något särskilt sätt? Den torra och kalla våren 2019 tros ha orsakat frasbrand hos djur, liksom torkan 2016 misstänks ha orsakat mjältbrandsutbrott eftersom djuren betade närmare marken och på andra platser än de normalt betar. Finns möjlighet till tilläggsutfodring? (Viktigt även för djurens direkta välbefinnande och produktion.) Räkna redan i ett tidigt stadium på hur du ska hantera en eventuellt dålig grovfoderskörd för minsta förlust nästa stallsäsong. Tillgång och pris på spannmål behöver naturligtvis också finnas med som en parameter i beräkningen. Skörda allt grovfoder som går även om du har så du klarar dig. Det blir säkert efterfrågan i vinter. Skörda halmDet finns väldigt lite reserver när det gäller strö efter den här vintern, så bärga gärna mer halm än du brukar för att bygga upp eget lager eller för att sälja.

  1. Bevattning

Hur ser min vattentillgång ut jämfört med ”normalt”? Hur optimerar jag bevattningen? (Högre kapacitet för att vattna enbart nattetid till exempel). Om vattnet inte räcker till hela behovet, vilka grödor, fält och tidpunkter ska då prioriteras för att minimera skadan? 

  1. Personalfrågor och ekonomi

Kontakta banken och var öppen med att det blir ännu ett tufft år framöver. Kontakta spannmålshandeln om du har kontrakt som blir svåra eller omöjliga att leva upp till. Tvingas du avskeda personal eller har svårt att betala ut löner? Se vad som gäller på Gröna arbetsgivare.

För dig som vill veta mer!

lrf.se/vattenbrist får du mer tips och råd.

Frågor och svar om vattenuttag
Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om bevattningsförbud och uttag av bevattningsvatten ur vattendrag och sjöar.