LRFs agerande i strandskyddsfrågan

Här är en sammanställning över fakta och det som LRF har gjort.

Bakgrund

LRF är kritiskt till hur strandskyddet tolkas idag. Det regelverk som infördes 2009 innebar inte de lättnader som många hade förväntat sig. Tvärtom har det på landsbygden blivit svårare att etablera bostäder och verksamheter.

LRF har också haft synpunkter på genomgången av det utökade strandskyddet från till maximalt 300 meter. Regelverket ställde upp hårda krav på att en utökning skulle motiveras, men det anser LRF att Länsstyrelsen inte levt upp till. Även om antalet berörda sjöar minskade så var det ändå många områden lämpliga för utveckling, som fick ett större strandskydd än tidigare, bland annat Klarälven, Fryken och Vänern. Något som många var kritiska till. Debatten ledde till flera förändringar i rätt riktning men när beslutet för Värmlands kommuner klubbades före nyår 2014 så överklagades det ändå av både enskilda och av kommuner.

Denna prövning är ännu inte klar.

LRF har följande ställningstaganden ang strandskydd:

1. Den generella nivån på 100 meters strandskydd ger – tillsammans med allemansrätten- ett tillräckligt gott skydd av strandlinjen.

2. Utökningar ska endast kunna ske på enskilda platser där det finns ett detaljerat och tydligt underlag, tillsammans med ett fullgott samråd.

3. Om strandskyddet ska utökas, måste det differentieras så att det INTE omfattar områden med befintlig bebyggelse eller områden på "andra sidan" allmän väg – oavsett storlek.

4. Tolkningen av jord- och skogsbrukets undantag från strandskydd får inte innebära inskränkningar i dessa verksamheter.

5. Där det råder ett lågt exploateringstryck ska möjligheten att få dispens från strandskyddet vara goda.

Länk till Länsstyrelsen

Länk till Länsstyrelsen. Här kan man gå in på en sk GIS-karta för att hitta olika former av skydd, bla naturreservat och strandskydd.

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Varmland/Planeringsunderlag/

Erik Evestam