LRF Värmland har under många år arbetat med att stötta och hjälpa de lantbrukare som så önskat i situationer där det förelegat bristfällig djurhållning eller där det funnits risk för att det skall uppstå bristfällig djurhållning. När vi utvärderar vårt omsorgsarbete har vi kommit fram till att ändra arbetssätt.

Varje företagare har ytterst ansvaret för sina djur, men ibland kan det gå fel. Det finns ett antal ärenden som egentligen aldrig kan sluta på ett bra sätt, hur gärna omsorgsgruppen än vill. Det kan vara lantbrukare som under flera år inte har klarat av att följa de regler och lagar som samhället och kunderna kräver.

Tyvärr visar erfarenheter att insatser i denna sistnämnda typ av ärenden sällan hjälper. Det är därför viktigt att myndigheterna tidigt och tydligt fullföljer sitt uppdrag, så att ärenden inte slutar med missnöjda bönder och en omsorgsgrupp som känner att den inte räcker till.

Omsorgsgruppens arbete skall endast vara en högst tillfällig stöttning och hjälp vid krissituationer.

Omsorgsgruppen i LRF Värmland stöttar och hjälper LRF-medlemmar

1. som drabbas av olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
2. som drabbas av epizootier och zoonoser i djurbesättningen
3. som drabbas av djurrättsaktivister
4. som själva ber om hjälp till avveckling men som inte själva orkar ta tag i sin avveckling samt
5. när räddningstjänst, polis eller myndighet efterfrågar vår kompetens och
6. i yttersta undantagsfall när det finns särskilda omständigheter som kräver stöttning.

I övrigt vilar det ett stort ansvar för myndighetsperspektiven av ett gott djurskydd på länsstyrelsen som ansvarig myndighet samt på bondens rådgivningsorganisationer som i sin rådgivningsroll måste se hela företagarens situation i sin rådgivning och ge råd utifrån det. Det yttersta ansvaret för djurhållningen ligger på bonden själv och hans/hennes förmåga att ha ett bra nätverk runt sig vid krissituationer som inte bara omfattar sjukdom hos djur utan även sjukdom hos sig själv och familjen.

OBS! Vi som arbetar i gruppen har givetvis tystnadsplikt.