Är älgen i fritt fall?

Älg
Älgens livsutrymme och fodertillgång begränsas när annat hjortvilt ökar i antal.

Just nu behandlas förvaltningsplaner från skötsel- och förvaltningsområden och frågor om älgens status är högt på agendan. Antalet älgar i länet har minskat under senare år, det har varit ett uttalat mål för att minska skador av älg i tallföryngringar. Vi kan konstatera att skadenivåerna har sjunkit på flera håll, men är fortfarande för höga på andra. Årets ÄBIN resultat visar dessvärre att länet sammantaget fortfarande inte når samhällets mål om oskadade tallar.

Jonas Edlund, viltansvarig i LRF Östergötlands regionstyrelse, reflekterar över samband och vad som är viktigt i detta läge:  

-    Konkurrensen med annat hjortvilt är alldeles för hög i många områden, vilket får till konsekvensen att älgens livsutrymme och fodertillgång begränsas. Den viktigaste insatsen vi kan göra för att gynna en hållbar älgstam med god kvalité är att begränsa det övriga hjortviltet i antal och utbredning. Det krävs ett långsiktigt strategiskt arbete för detta. Inventera och rapportera avskjutning av allt klövvilt och mät betestrycket i landskapet med referenshägn i både grödor och skogslandskap. Är blåbärsriset hårt betat ökar risken för älgbete på tall. 

Det hörs tongångar om att minska avskjutningen av älg och undvika att skjuta vuxna djur. Ett mål för länets älgförvaltning är att höja medelåldern, en bra metod för detta är att prioritera avskjutning av kalv. Men det behöver även finnas utrymme för att skjuta vuxna djur, lokalt där skador är omfattande och där det finns sårbara föryngringar, men även för att medge urval av svaga vuxna djur.  
-    Nyligen kallade jag till ett möte med företrädare för jägarorganisationerna, det präglades av god samsyn och vikten av aktiv förvaltning av allt hjortvilt för att ge älgen bättre förutsättningar. Det är även viktigt med långsiktig förvaltning och att undvika stora svängningar i älgstammen. allt vilt behöver förvaltas med hänsyn till varandra och förutsättningar i landskapet, säger Jonas Edlund. 

Notera i kalendern lördag 23 september. Då bjuds markägare och jägare till Flemma Gård i Vreta Kloster om viltförvaltning och visning av demohägn som tydliggör betestryck av klövvilt.