Avstamp för nya livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategi på Örebro Universitet
Anna Magnusson ramade in workshopen som Tomas Börjesson och Olle Johnsson öppnade.

Vid stormötet om regional inhemsk livsmedelsproduktion i Örebro län deltog ett 50 tal från regionen, Länsstyrelsen, Örebro Universitet, länets kommuner och LRF. Målsättningen var att hitta vägar för att stärka lönsamheten bland bönder, öka sysselsättningen i livsmedelssektorn, utveckla landsbygden och stärka beredskapen.

Ett par föreläsningar satte ramen. Olle Johnsson från region Örebro län och Tomas Börjesson från Länsstyrelsen Örebro län tog ett rejält avstamp i den nationella livsmedelsstrategin och systemet som den regionala livsmedelsproduktionen verkar inom.

– Kommunerna är jätteviktiga och har pekats ut av våra beredskapsmyndigheter som centrala noder. Det är där beredskapsplanering och livsmedelsförsörjningen ska säkras, konstaterade Johnsson som berättade att regeringen sannolikt blir klar med den nya nationella livsmedelsstrategin först under hösten.

– LRF är livsviktiga att möta för att föra samtal med kring vår försörjningsbalans. Vi måste se till att skapa förutsättningar, främja innovation och säkra styrkepositioner för ett framtida matsystem som har förmågan att stå starkt i olika kriser och oroliga tider, betonade Johnsson.

Syftet med mötet var att samla ihop Örebro län och tydliggöra hur länet samspelar i det nationella, regionala och lokala systemet runt livsmedelsfrågor. Man ville summera vad som gjorts och vad man kan göra framåt.

– För oss är detta viktigt. Det ger oss direkta kontaktytor till aktörers och insikter om behov av stöd inför framtiden för att stärka livsmedelskedjan. Vi har som ambition att möjliggöra en ökad självförsörjningsgrad i länet men också att öka konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan, sa Börjesson.

Under samtalen och workshopen kom många goda tankar fram i ljuset. Allt från behov av bra utbildning från gymnasienivå till universitetet, kommunala LOTSar för nystartade företag men också att knyta ihop primärproducenter med innovation och akademi. Många lyfte också behovet av en stark lokal marknad som köper den mat som produceras.

– Vi måste också ställa frågan om vem som är ansvarig för att livsmedelsförsörjningen fungerar, framförallt i ett läge där vi pratar om beredskap och att matsystemet är en del i totalförsvaret. Här kan vi behöva fler mindre och lokala aktörer som kommer in för att komplettera befintliga gårdar, menade professor Elin Wihlborg.

På listan över viktiga utvecklingsområden placerades behov av inhemsk produktion av mineralgödsel, fossilfria drivmedel, lokal el-produktion, säkra transporter och grödor som klarar extremväder och klimat. För ökad hållbarhet och bättre resursanvändning behövs även ett synsätt där färre grödor kasseras utan istället blir resurser i systemet.

– Det här var ett bra avstamp. Vi kommer tillbaka, lovade Petter Arneback Hjulström, Regional utvecklingsdirektör i Region Örebro län