Ett inspel till kopruttarnas försvar

Kor på bete

Rekord är till för att slås. Oavsett om det gäller VM-medaljer eller stavhopp. Men det finns också bottenrekord. Och frågan är om inte Ekot i Sveriges Radio slog nytt bottenrekord när det gällde osaklighet och onyanserade påståenden i sitt inslag ”Bluffen om kossornas pruttar” där kon utskrattades. Detta skriver Gunilla Kjellsson ordförande LRF Västernorrland i ett debattsvar.

Vi är alla överens om att vi behöver minska våra utsläpp av växthusgaser, det gäller att ställa om från fossila drivmedel till vätgas eller el, att välja hållbara material i produkter vi köper, eller att bygga med trä i stället för betong. Att agera medvetet gäller även när det kommer till livsmedel, men frågan är om kon verkligen ska bära hundhuvudet i den globala uppvärmningen – snarare än all onödig överkonsumtion eller alla smutsiga livsmedelstransporter från världens alla hörn?

Det är utan tvekan sant att kor genererar metangas både fram och bak, det gäller för övrigt alla idisslare. Själva poängen är att svenska livsmedel som produceras lokalt och med lågt klimatavtryck är ett medvetet och klokt alternativ, både för klimatet och även när det gäller den biologiska mångfalden. Ur biologiskt mångfaldsperspektiv är det dessutom bättre med betande mjölkkor än stora monokulturella havrefält. 

Det är därför olyckligt att Ekot och den enskilt tillfrågade forskaren från SLU svartmålar debatten om att mejeriprodukter ska vara en del av framtidens livsmedel, särskilt när det är ett forskningsområde som ständigt utvecklas - eftersom vi alla, såväl forskare som matproducenter, är överens om att vi ska minska våra utsläpp. Den senaste forskningen visar att vissa kosttillskott minskar metanutsläppen från korna med så mycket som 30%, ett bevis på att forskning leder oss framåt. Att arbeta med kosttillskott som minskar klimatavtrycket appliceras dessutom redan nu på flera håll i landet.

Nöt på bete

Efter Ekots reportage är det tydligt att alla forskare inte är eniga. Vi anser att man i en motsägelsefull vetenskaplig värld, där kons varande eller icke-varande diskuteras, gör klokt i att hålla sig till FN:s klimatrapport från IPCC, snarare än enskilda forskare som uttalar sig i Ekot. Forskargruppen i Oxford (Allen, Cain, Lynch m fl) som är experter på gasers påverkan i atmosfären redogör i den senaste IPCC-rapporten att den vedertagna metoden att omräkna metan till koldioxidekvivalenter är missvisande, och att metan övervärderas med 300%-400% i de fall utsläppen är konstanta, eftersom molekylen bryts ned inom ca 10 år. För Sveriges räkning, där djuren inte ökar i antal utan tvärtom halverats sedan 1930, är metanutsläppen konstanta om inte till och med nedåtgående, och därmed övervärderade.   

Vi kan således konstatera att ingen vinner på att svartmåla svensk mejeriproduktion. Våra kor ingår i ett kretslopp där de tillför metangas i samma takt som den bryts ner, samtidigt levererar korna mat och miljönytta. Slutligen vill vi understryka att vi delar Röös och Einarssons uppfattning att det är olyckligt med vilseledande information eftersom vetenskap då lätt kan uppfattas som en åsikt. För övrigt tycker vid det är lika olyckligt om en åsikt betraktas som vetenskap. 

Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland