Försäljningen av växtskyddsmedel ökade med knappt 9 % under 2022

Det visar statistik över fjolårets försålda mängder bekämpningsmedel, som publicerades den 30 juni.

– Ökningen kan bland annat bero på ökade arealer höstsådda grödor, dyr diesel och viss hamstring säger Anna Redner, näringspolitisk branschexpert på LRF. 

Varje år publicerar Kemikalieinspektionen siffror över försålda kvantiteter av växtskyddsmedel från året innan. Statistiken utgörs av de redovisade mängder växtskyddsmedel som innehavare av produktgodkännande – växtskyddsmedelsfirmor – eller deras ombud har sålt inom Sverige.

– Det siffrorna visar är vad som har sålts, inte vad som faktiskt har använts. Det kan således vara så att man har köpt preparat som används kommande år, säger Anna Redner, näringspolitisk branschexpert på LRF.

Den totala mängden som innehavarna redovisat för jordbruk har ökat med 158,8 ton (8,8 %) jämfört med 2021. Tre fjärdedelar av ökningen är ogräsmedel. Av det som såldes var 81 % ogräsmedel, 11 % svampmedel, 6 % tillväxtreglering och endast 1 % insektsmedel.

Försäljningen av alla kategorier av växtskyddsmedel har ökat jämfört med 2021 förutom insektsmedel där försäljningen minskat med 36 %.

Statistik om bekämpningsmedel - Kemikalieinspektionen

Glyfosat som används mot ogräs, är den substans som har störst försäljning och står för hela 43 % av den totala mängden försålda växtskyddsmedel. Försäljningen av glyfosat ökade under både 2021 och 2022.

– En trolig anledning är de höga dieselpriserna. Glyfosat används i huvudsak för behandling av kvickrot och spillsäd efter skörd samt för att bryta vall. Alternativet till glyfosatbehandling är olika typer av jordbearbetning, som kräver betydligt mer diesel jämfört med en glyfosatbehandling, säger Anna Redner.

Mer höstsådda grödor

En annan trolig anledning till de högre försäljningssiffrorna är den stora höstsådda arealen hösten 2022. Jämfört med hösten 2021 såddes ytterligare 60 000 hektar höstspannmål och 4 000 ha mer höstraps under 2022.

– Eftersom mycket av höstsådden behandlas mot ogräs på hösten påverkar grödvalet de försålda mängderna. Trenden med ökade höstsådda arealer har pågått under en längre tid då höstsådd spannmål avkastar mer och oftast är mer odlingssäker vid till exempel torka. Eftersom den växer under en längre tid behöver den behandlas mer än vårsådda grödor, säger Anna Redner.

Hektarskörden av spannmål var hög i stora delar av landet under 2022. Höstvetet övervintrade bra och avkastningen var 9 % högre än 2021. För vårspannmålen var skillnaden i skörd betydligt större – 37-44 % högre jämfört med 2021. Avräkningspriserna var också historiskt höga. Kombinationen av täta grödor och ett högt avräkningspris gör att de så kallade bekämpningströsklarna för svampbehandling blir lägre. Täta grödor ökar också risken för liggsäd, vilket kan förklara de ökade mängderna av tillväxtreglering.