GNI Q4 2023: Skogsbruk

Skogsbranschens index visar en stadig uppåtgående trend. Virkespriserna har kontinuerligt stigit och under det tredje kvartalet 2023 noterades en ökning på leveransvirke för både sågtimmer och massaved.

Priserna steg med nästan 8 procent respektive nästan 6 procent, enligt rapporter från Skogsstyrelsen. Orsaken till prisökningen är importstoppet av virke från Ryssland och Belarus, vilket driver upp priserna på virkesråvara, särskilt runt Östersjön där en stark efterfrågan råder. Lagren av virke är på sin lägsta nivå sedan mätningarna startade 2013.

Även om skogsägarna visar ökad positivitet gentemot prisutvecklingen för timmer och massaved under det tredje kvartalet i rad, har ökade kostnader för skogsbruket under de senaste åren inte lett till avsevärda förbättringar i lönsamheten. För att möta dessa ökade kostnader för skötsel, avverkning och återbeskogning krävs betydande prisökningar enligt experter inom branschen.

Trots den övergripande positiva konjunkturen inom familjeskogsbruket utgör artskyddsförordningen ett betydande orosmoment där enskilda skogsägare får avstå att bruka skogen utan ersättning från staten.

- Avverkningsförbud på stora områden av skog som är redo för avverkning drabbar familjeägda skogsområden särskilt hårt. Många av dessa områden har sparats för att möjliggöra investeringar på gården eller för att göra generationsskiften, säger Magnus Kindbom, LRF Skogsägarna. 

Om GNI

GNI, Grönt Näringslivsindex, är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, det vill säga primärproduktion och service på gårdsnivå. 

Totalt utgörs de gröna näringarna av närmare 400 000 företag. De representeras av ungefär 30 olika produktionsinriktningar med ett produkt- respektive tjänsteutbud som spänner över 60 verksamhetsområden.

Här kan du läsa alla rapporter