Grönt ljus för nya tester med virtuella stängsel i Sverige

Nu står det klart att RISE tillsammans med SLU Ekologicentrum får ytterligare finansiering för att fortsätta arbetet med virtuella stängsel i Sverige genom projektet ”Flexibel betesdrift med virtuella stängsel för ökad biologisk mångfald”.

Virtuella stängsel, en teknik där betesdjuren hägnas in digitalt med hjälp av GPS-halsband, har stor potential att leva upp till behovet av nya verktyg som kan underlätta en mer flexibel och effektiv betesdrift och intresset för tekniken är stor. Resultaten från 2022 visade att djuren snabbt lärde sig att associera ljud med en virtuell stängselgräns, att de anpassade sin vistelseyta utifrån gränserna och att det därmed gick att styra betestrycket enbart med hjälp av en knapptryckning i telefonen.

Riktad och effektivt naturvård

Syftet med detta projekt som finansieras av Jordbruksverket är att använda tekniken för riktad och effektivt naturvårdsskötsel av naturbetesmarker genom test av olika betesscenarier. Studien kommer genomföras under en treårsperiod där flertalet gårdar kommer ingå och där olika marktyper, djurslag, raser och djurkategorier kommer att inkluderas. 

Målet är att visa på praktiska tillämpningar för virtuell stängselteknik och hur den kan nyttjas och användas på bästa sätt för olika naturvårdsmål och gräsmarkstyper. Tekniken kan ge förutsättningar till en mer flexibel betesdrift som kan bidra till att Sveriges förutsättningar att uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap ökar.

En viktig del i projektet är dialogen med bransch och näring i form av den referensgrupp som är knuten till projektet, där bland annat LRF Kött ingår.

Mer information om projektet finns att läsa på RISE webbplats (ri.se)