Hur framtidssäkrar vi svensk växtodling?

I en tid av stora globala och lokala utmaningar ställdes den avgörande frågan under LRFs Växtodlingsråd den 19 mars: "Hur framtidssäkrar vi svensk växtodling?" En dag fylld av insiktsfulla talare, engagerande panelsamtal och djupgående diskussioner.

EU:s framtid och jordbrukets roll

Göran von Sydow från SIEPS gav en omfattande bild av EU:s nuvarande situation och dess framtid. Med nästa mandatperiod som sannolikt kommer att präglas av situationen i Ukraina, försvar och säkerhet, konkurrenskraft, den gröna omställningen, samt oförutsedda händelser, är det tydligt att jordbruket spelar en central roll i Europas framtidsplaner.

Ekonomiska aspekter av den gröna omställningen

Markus Hoffman belyste de ekonomiska aspekterna av jordbrukets gröna omställning, där investeringar uppgår till mellan 80 och 85 miljarder kronor, med årliga kostnader för åtgärder på 10-11 miljarder kronor. En intressant detalj var att den ökade kostnaden för att producera en fossilfri brödlimpa endast är 39 öre, vilket visar på hållbarhetsmålen inom jordbruket är inom räckhåll.

Supervalåret 2024 och LRFs EU-arbete

Amanda Björksell framhävde vikten av det kommande supervalåret 2024 och LRFs arbete inom EU. Med jord- och skogsbruket som EU:s bästa försvar, och de gröna näringarnas prioritering på EU-nivå, underströks behovet av aktivt deltagande och engagemang för att forma en bättre framtid.

Samverkan för framtidssäkring

Dagen avslutades med ett panelsamtal där representanter från Lantmännen, Livsmedelsföretagen, Naturskyddsföreningen, Sveriges spannmålsodlare, samt politiska sakkunniga diskuterade behovet av samarbete för att möta klimatutmaningarna och säkerställa en hållbar framtid för svensk växtodling. En gemensam slutsats var att "business as usual" inte längre är ett alternativ. Istället krävs en samlad insats från alla aktörer för att uppnå klimatanpassning och genomföra den gröna omställningen.

Sammanfattningsvis lyfte LRFs Växtodlingsråd fram ett brett spektrum av strategier och åtgärder för att säkerställa en hållbar och framgångsrik framtid för svensk växtodling. Genom samarbete, innovation och engagemang på både nationell och europeisk nivå, kan den svenska jordbrukssektorn navigera framåt mot en mer hållbar och resilient framtid.