Skogsträffar inspirerar till mer löv i våra framtida skogar

David Ekbäck
David Ekbäck är projektledare för Lövsuccé 2.0

En varierad skog med ökad andel lövträd har potential att stärka många värden och bidra till både biologisk mångfald och affärsmöjligheter. Genom ett antal träffar ska projektet Lövsuccé 2.0 inspirera och ge kunskap till skogsägare om lövets möjligheter.

Solen strålade och värmde från en klarblå himmel när projektet Lövsuccé bjöd in till den första i en serie av fyra skogsdagar med temat ”Mer löv i våra framtida skogar”. Omkring nittio deltagare hade tagit sig till Vallerstad Gård utanför Värnamo för att ta del av kunskap och ställa sina frågor om lövskog till föredragshållare och utställare.

- Vi hoppas att deltagarna har fått med sig inspiration till aktiv och lönsam skötsel och naturvård, säger David Ekbäck, projektledare Lövsuccé 2.0.

Ökad kunskap om lövskog 

Längst en skogsslinga på Vallerstad Gård stannade besökarna till vid sex olika stationer där de fick del av aktuella ämnen som på olika sätt knöt an till lövskogsägande.

Björn Gustafson, ordförande i Svenska Lövträdföreningen, höll i en av stationerna och gav några tips:
- Efter en avverkning kommer det ofta lövskog av sig själv, och då vore det naturligt att använda den föryngring som vi fått alldeles gratis. Självföryngrad björk och naturligt föryngrad asp: röj den och gör något bra av den.Under en lövskärm (röjt yngre lövbestånd) kan man ofta få en naturlig föryngring av ek. Sköter man skogen rätt, kan man skapa en flerskiktad skog, där man kan låta en ny generation skog av skuggtåliga trädslag växa upp under kronskiktet av exempelvis björk eller asp.

- Vi har levt med förgraningen ganska länge och det har gjort att vi har hamnat i lite av ett dike, både när det gäller den biologiska mångfalden och även foderproduktionen till vilt, och därmed också betesskadorna. Det är ett långsiktigt arbete vi måste göra med att få in mer löv som också producerar mer foder, och som med en balanserad viltstam kan ge större förutsättningar för oss att bedriva ett lönsamt skogsbruk med fler trädslag än vad vi har idag, säger Johan Nyman, regionstyrelsen LRF Jönköpings län, som informerade om skog och vilt på en av stationerna.

Lövträd finns i hela landskapet, såväl i skogen som i odlingslandskapet. Johanna Petersson och Marielle Gustafsson från Länsstyrelsen berättade om värden knutna till lövträd i odlingslandskapet, vilken nytta man kan ha av äldre kartor inför en restaurering till betesmark, hur man kan tänka vid en restaurering och vilka ersättningar som finns att söka för ängs- och betesmarker. 

-    Skyddsvärda och gamla träd utgör livsmiljö för flera arter bland annat fladdermusen barbastell som finns i vissa delar av Värnamo kommun och skalbaggen läderbagge som bland annat finns i Toftaholm. Genom att arbeta med åtgärder som frihuggning, veteranisering (t.ex. borra hål i yngre träd) och mulmholkar (konstgjorda håltråd) bidrar vi till att arterna får bättre förutsättningar, säger Marielle Gustafsson.

Skogsstyrelsen berättade om de stöd som finns för att gynna lövträd i landskapet, samt återvätning av utdikade våtmarker, där det senare uppdraget har en budget på 60 miljoner under 2023. Mersmak röjning var temat för Södras station, där gavs det exempel från verkligheten från ett skifte med björk som åren efter stormen Gudrun planterats på Vallerstad. När är det dags att röja, vad ska man titta efter och hur ser det ut på platsen dryga femton år efter plantering. Det var några av frågorna som togs upp.

Medverkande med stationer på skogsdagen i Vallerstad gjorde:

Södra: Mersmak röjning, LRF: Skog och vilt, Sundins skogsplantor: plantval och förädling, Länsstyrelsen: Stöd till jordbruksföretag / Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP), Skogsstyrelsen: Stöd för att gynna lövträd i landskapet, Återvätning/våtmarker, Svenska Lövträdföreningen: Ekonomi och skötsel.

 

Anmäl dig gärna till någon av de andra skogsdagarna:

  • Kalmar, Kölby: 13 maj 2023
  • Åsnen, Skörda: 3 juni 2023

Fördjupande workshoppar "Hur kan lövskog skötas för ökad lönsamhet och värde":

  • 9 maj - tema Ekonomi/skötsel/klimat. (sista anmälningsdag 3 maj)
  • 23 maj - tema Mångbruk/naturvård/turism. (sista anmälningsdag 17 maj) 
    Båda träffarna är på Skirögården, Skirö kl. 10-15 (drop in och kaffe från 9:30)

EU jordbruksfond webbild