LRF-motion bidrar till sänkt gräns för återbetalning av punktskatt på diesel

dieseltank

Från och med 2024 kan du söka återbetalning av punktskatt på diesel kvartalsvis för mindre volymer än tidigare. Det är en glädjande nyhet som har sitt ursprung i en motion från en LRF-avdelning.

Fredrik Almér, ledamot i regionstyrelsen och ordförande i LRFs lokalavdelning i Ockelbo, var initiativtagare till motionen. Han berättar om hur idén och motionen kom till.

– Det var så att jag hade kontakt med en medlem som hade det riktigt tufft. Han hade dålig likviditet och traktorn stannade ute på fältet för den hade slut på diesel och han hade inte pengar att köpa mer. Det var mitt i skördearbetet och hans inbetalda pengar för punktskatten var inlåsta till januari, vilket inte hjälpte honom. Då tänkte jag att vi måste göra något för alla mindre medlemmar som inte når upp i 15 kubiks förbrukning. Och krångla inte till det, gör det enkelt, lika för alla, samma regelverk för alla, samma verktyg för alla, det som redan finns på Skatteverket.

Motion om återbetalning av punktskatt till alla företag

Fredrik Almérs tankar blev till en motion.

Återbetalning av punktskatt till alla företag Prishöjningar på energi som el och diesel har slagit extra hårt mot alla aktiva företagare i de gröna näringarna. Jordbruksföretag kan söka återbetalning kvartalsvis om förbrukningen har överstigit en nivå som fastställts enligt Skatteverkets regler. Mindre och medelstora företag (SMA) däremot hänvisas till att söka sin skatteåterbäring nästkommande år. Kostnader för bränsle och el omfattar i många fall proportionellt större del av omsättningen i mindre företag är i större företag.

Att företag inte kan söka återbetalning kvartalsvis påverkar verksamheten under året och ger påverkan för planering av verksamheter för kommande år. Att staten på detta sätt håller inne återbetalning är negativt för branschens utveckling och de enskilda företagens likviditet. I värsta fall riskeras att företag slutar med verksamhet när man upplever att företag inte behandlas lika. SMA-företagens resultat och lönsamhet påverkas ännu hårdare om företag tvingas att låna pengar för att klara av likviditeten med tanke på ett ränteläge och ränteutveckling som råder idag.

LRF Gävleborg anser att möjligheten för återbetalning av punktskatt kvartalsvis ska gälla alla företag inom jord och skog. Systemet för återbetalning finns och genom att ta bort den fastställda gränsen kan alla söka återbetalning och företag oavsett storlek och energiförbrukning kan få del av återbetalningen av punktskatter under gällande verksamhetsår. Alla företag behövs för ökad livsmedelsproduktion och alla företagen ska ha samma möjligheter att ta del av de ekonomiska stöd som finns i syfte att stärka produktionsförutsättningarna inom det svenska jord- och skogsbruket.

LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen

* att arbeta för att punktskatteåterbetalningar för diesel och elektricitet skall medges för alla företag inom jord och skog oberoende förbrukning under pågående verksamhetsår.

Regionstyrelsens yttrande

Motionen gick vidare till regionstämman i Gävleborg. I förberedelserna inför regionstämman beredde regionstyrelsen sitt svar till motionen och föreslog att stämman skulle ställa sig positiv till motionen.

Regionstyrelsen delar motionärens synpunkter om att återbetalningssystemet av skatter kopplade till bränsle och el påverkar små och medelstora företag (SME) negativt.

Regionstyrelsen har under året påtalat problematiken till myndigheter regionalt och på riksnivå. Många jord- och skogsföretag i Gävleborgs län räknas som SME-företag och har påverkats hårt av de höga kostnaderna som varit under 2022. Kostnader för bränsle och el omfattar i många fall proportionell större del av omsättningen i mindre företag än i större företag. Att företag inte har kunnat söka återbetalning kvartalsvis har påverkat verksamheten under året och ger påverkan för planering av verksamheten för kommande år.

Nuvarande system är negativt även för konkurrenskraften för företagen. De mest dramatiska följderna är att företag slutar när man upplever att företag inte behandlas lika. Det framförs ofta att alla företag behövs för ökad livsmedelsproduktion, men i verkligheten har inte företagen samma möjligheter att ta del av de ekonomiska stöd som finns.

Regionstyrelsen är angelägen om att reglerna ändras så att alla företag inom jord- och skogsbruket kan söka skatteåterbetalning för bränsle- och elkostnader kvartalsvis.

Riksförbundsstämmans beslut

Motionen togs upp på riksförbundsstämman i maj 2023.

LRF Gävleborg anför att priserna på energi såsom diesel och el har stigit kraftigt och att detta slår väldigt hårt mot företag inom de gröna näringarna. LRF Gävleborg vill därför att LRF ska arbeta för att punktskatteåterbetalningar för diesel och el ska medges för alla företag inom skogs- och lantbruk oberoende av förbrukning under pågående verksamhetsår.

Den som bedriver skogs- respektive lantbruk har rätt att återsöka punktskatt avseende såväl diesel som el som förbrukats enligt ett antal uppställda krav. För närvarande kan all punktskatt avseende diesel som använts i arbetsfordon återsökas. Återsökning sker årsvis året efter förbrukning. För att ha rätt till återbetalning måste skatten uppgå till minst 500 kronor per aktuellt år. De företag som förbrukar mer än 15 000 liter per år kan ansöka hos Skatteverket om kvartalsvis återbetalning under löpande år. Avseende punktskatt på el kan återsökning ske avseende den skatt som överstiger 0,6 öre per kilowattimme. Återsökning sker årsvis året efter förbrukning. För att ha rätt till återbetalning måste skatten uppgå till minst 500 kronor per aktuellt år. De företag som förbrukar mer än 150 000 kWh per år kan ansöka hos Skatteverket om månadsvis återbetalning under löpande år. Vad gäller diesel har LRF under ett antal år arbetat för att gränsen om 15 000 liter diesel per år ska sänkas till 5 000 liter diesel per år. Vad gäller återbetalning av punktskatt på el har LRF inte förespråkat annan linje än nu gällande lagstiftning.

Riksförbundsstyrelsen finner att motionärens förslag är rimligt och gynnsamt för LRFs medlemmar. Med dagens digitala verktyg är det mycket enkelt, och billigt, för såväl den skattskyldige som för Skatteverket att administrera återbetalningen varför beloppsgränserna för såväl årsvis återbetalning som månadsvis återbetalning och kvartalsvis återbetalning bör tas bort.

Styrelsen anser att punktskatt på el ska kunna återbetalas månadsvis, oavsett hur stor förbrukningen är, så länge övriga villkor är uppfyllda. Styrelsen anser att punktskatt på diesel ska kunna återbetalas kvartalsvis, oavsett hur stor förbrukningen är, så länge övriga villkor är uppfyllda.

Styrelsen föreslår stämman besluta:

* att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att punktskatteåterbetalningar för diesel och elektricitet ska medges för alla företag inom jord och skog oberoende förbrukning under pågående verksamhetsår.

Och det blev också stämmans beslut.

Motion blir verklighet

Efter att riksförbundsstämman fattade beslutet förra året informerade LRF regeringen om stämmans beslut. Och regeringen beslutade om en ändring vad gäller återbetalning av punktskatt på diesel i enlighet med LRFs linje och avdelningen i Ockelbos motion (i alla fall gällande diesel).

Martin Mörman, LRFs näringspolitiske skatteexpert, berättar att delvis har motionen blivit verklighet. LRF har arbetat mycket med frågan under flera år så det är glädjande att regeringen hörsammat vår önskan om kvartalsåterbetalning av dieselskatt även för de mindre företagen. LRFs åsikt har under lång tid varit att kvartalsvis återbetalning ska gälla för alla som förbrukar mer än 5 000 l/år (tidigare lagstiftning angav 15 000 l/år) och vi har arbetat mycket för detta.

När motionen beslutades på stämman var vi snabba med att ta kontakt med regeringen och andra i riksdagen om att vi reviderat vår önskan och nu förespråkade att literkravet helt skulle slopas. Regeringen gick oss tillmötes. LRF arbetar fortfarande med motionsfrågan avseende återbetalning av elskatt som idag sker årsvis för de mindre företagen. Där har regeringen ännu inte gått oss till mötes om snabbare återbetalning.

Avslutning

Det här är ett bra exempel på hur LRF arbetar för att påverka beslutsfattare för att förbättra villkoren för våra medlemmar. Fredrik Almér, initiativtagaren till motionen, är väldigt nöjd i dag att ändringen har slagit igenom.

– Det är förstås kul att ha bidragit till en förändring. Om detta hjälper en enda av våra medlemmar då har vi lyckats. Vi verkar ha fått gehör för våra synpunkter, vilket känns bra. Det kommer bli lättare för även för några av våra minsta medlemmar om sliter hårt där ute.

Men även om ändringen gällande punktskatten på diesel har slagit igenom så gällde han motion också punktskatten på el. Där har det inte skett förändringar än, men Fredrik säger att de jobbar vidare för en förändring även gällande elen.